Show simple item record

dc.contributor.advisorVie, Ola Edvin
dc.contributor.authorBriedis, Hanne N. H.
dc.contributor.authorSolberg, Anna
dc.date.accessioned2021-09-14T17:06:47Z
dc.date.available2021-09-14T17:06:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59138211:59139115
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776935
dc.description.abstractÅ gjennomføre oppgaver som prosjekter er en økende trend og har blitt en integrert del av samfunnet. Målrettede og midlertidige tiltak, som opphører når den planlagte oppgaven er utført, har i stor grad blitt standarden innen bistandssektoren. Samfunnsendring og utvikling krever derimot langsiktig tenkning. Hvordan kan bærekraft sikres i bistandsprosjekter, til tross for denne motsetningen? Denne masteroppgaven undersøker følgende problemstilling: Hvordan kan bistandsprosjekter hjelpe mennesker på en relevant og bærekraftig måte? Studien baserer seg på en rekke semistrukturerte intervjuer og en kvalitativ, induktiv metode. Funnene avdekker viktige observasjoner relatert til "prosjektifiseringen" av bistandssektoren. Vi stiller spørsmålstegn ved om denne prosjektifiseringen har ført til et villedende fokus, med en tendens til å legge for stor vekt på planlegging, rapportering og evaluering, istedenfor å skape mest mulig relevant og varig påvirkning. Det må fokuseres mer på å oppnå resultater som er essensielle for målgruppa, og ikke på å gjennomføre store mengder standardiserte, detaljplanlagte, og lite fleksible prosjekter "etter boka". Vi foreslår at bærekraft bør forstås som et begrep bestående av to komplementære komponenter: Trippel bunnlinje og varig påvirkning. Videre er det behov for mer fleksibilitet i bistandsprosjekter, som kan oppnås ved å implementere "fleksibilitet med retning" eller "planlagt fleksibilitet". I tillegg introduserer vi en model (APIM-modellen), som er ment å være et verktøy som kan bidra til å justere fokuset for bistandsprosjekter mot varig påvirkning. APIM-modellen legger vekt på involvering av sluttbrukerne og foreslår at det er mer sannsynlig å oppnå langvarig positiv effekt og påvirkning på samfunnet dersom løsningen er relevant, samt både kan og vil brukes og vedlikeholdes.
dc.description.abstractWorking on "projects" is an increasing trend in modern times, and has become an integral part of society. Concurrently, task-specific, temporary endeavors have, to a large extent, become the conventional way of delivering development aid. On the other hand, successful development aid requires long-term thinking. Recognizing this contradiction, how can sustainability be ensured in aid projects? The problem statement addressed in this thesis is worded as follows: How can development aid projects help people in a relevant and sustainable way? The study is based on a collection of semi-structured interviews and adopts a qualitative inductive approach. The findings reveal important observations related to the "projectification" of the aid sector. We question if this projectification has led to a misplaced focus, with a tendency to put too much emphasis on planning, reporting and evaluating, instead of simply generating the most relevant and lasting positive impact. People need to focus more on achieving results that are vital to the target group, rather than on churning out large quantities of standardized, overly planned and inflexible, "by the book", projects. We suggest that sustainability should be understood as consisting of two complementary components; the Triple Bottom Line and Lasting Impact. Moreover, more flexibility is needed in aid projects, which could be obtained through implementing Flexibility With a Direction or Planned Flexibility. Additionally, we introduce a model, which we call the Aid Project Impact Mapping model (APIM-model), as a tool to help alter the focus of aid projects towards the purpose of obtaining a positive lasting impact. The APIM-model emphasizes end-user considerations, and suggests that a long-lasting impact is most likely to be achieved by finding a relevant solution to the end-user's existing problem, and a solution that can and will be used and maintained.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleA Call for Change: Aiming towards more relevant and sustainable impact from aid projects
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record