Show simple item record

dc.contributor.advisorFjørtoft, Barbro Elisabeth
dc.contributor.authorStrømsnes, Linn
dc.contributor.authorGörög, Kristof
dc.contributor.authorSørli, Line
dc.date.accessioned2021-09-14T17:05:55Z
dc.date.available2021-09-14T17:05:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82450651:82454176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776914
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven ser nærmere på sosiale medier som et merkevarekjennskap-bygning verktøy og bruker en lokal bedrift på Sunnmøre, kalt Sibelia, som et praktisk eksempel. Denne oppgaven fordyper seg i temaet markedsføring, noe som har vært et gjennomgående tema i vårt studieprogram. Markedsføring er nødvendig for å være tilstede i forbrukerenes kjøpsatferd og for å påvirke forbrukerene til å velge bedriftens produkter fremfor konkurrentenes. Vår problemstilling er som følger: Hvordan kan Sibelia styrke sin merkevarekjennskap av produktet LobNobs blant studenter gjennom sosiale medier? For å svare på denne problemstillingen har vi brukt ulike teorier om merkevarekjennskap, hvordan man oppnår dette og tidligere studier gjort på merkevarekjennskap og sosiale media aktiviteter. I tillegg til teorier om markedskommunikasjon. Vi har utviklet en spørreundersøkelse hvor vi fikk 142 svar fra ulike studenter, og i tillegg til dette utførte vi dybdeintervju med to studenter. Spørreundersøkelsen ble laget gjennom netttjenesten Nettskjema, og våre respondenter var kun studenter. Videre brukte vi analyseprogramet SPSS til å analysere resultatene fra spørreundersøkelsen og laget blant annet deskreptive analyser, hypotesetester og en regresjonsanalyse. Funnene i denne studien viste at Sibelia og LobNobs har et lavt merkevarekjennskap blant studentene og at studentenes fiskeforbruk er under anbefalt inntak. Videre visste funnene at sosiale medier er en stor del av studentenes hverdag. For å øke produktet LobNobs sin merkevarekjennskap blir det viktig å bruke sosiale medier, mer spesifisert Instagram og Snapchat til å opplyse studentene om mulighetene ved produktet LobNobs. Det blir også avgjørende å skape et godt og spennende samarbeid med kjente personer, tv-program eller influensere, øke symboleksponeringen og bruke prisreduksjon ved reklamering.
dc.description.abstractThis thesis is diving deeper into social media as a brand awareness-building tool and using a local company at Sunnmøre called Sibelia as a practical example. Our bachelor thesis deepens in the marketing topic, which has been a recurring theme during our study. Marketing is necessary to be present in the consumer decision-making and to influence the consumers to choose the company's product over the competitors. The problem statement we developed and wanted to research is: How can Sibelia strengthen their Brand Awareness of LobNobs among students through social media? To answer this problem statement, we used different theories about brand awareness, how to achieve this and previous studies were done on brand awareness and social media activities. As well as, theories about marketing communication. We conducted a questionnaire that got 142 answers from different students, as well as creating an in-depth interview with two students. The questionnaire was made through “nettskjema” and the respondents were only students. We used SPSS to analyze the results from the questionnaire, and created descriptive analysis, a hypothesis test, and regression analysis. The findings in this study showed that Sibelia and LobNobs have low brand awareness among students, and that students' fish consumption is below recommended intake. It also showed that social media is a big part of the student’s everyday life. To increase LobNobs brand awareness it becomes important to use social media, more specifically Instagram and Snapchat to enlighten the possibilities of LobNobs. As well as, creating sponsorship, increasing the symbol exposure, using price promotion and advertising through well-known people or influencers.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe importance of brand awareness in a marketing perspective
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record