Show simple item record

dc.contributor.advisorGlavee-Geo, Richard
dc.contributor.authorEngeseth, Markus André Hånes
dc.contributor.authorAhmed, Sardar Wasi Uddin Al
dc.date.accessioned2021-09-14T17:05:07Z
dc.date.available2021-09-14T17:05:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59712753:59715322
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776883
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt - Formålet med denne oppgaven er å kartlegge forsyningskjedestyring, logistikkprosess for små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter i Møre og Romsdal og deres motivasjoner, utfordringer og barrierer mot sirkularitet. Design og metodikk - Studien er basert på casestudie. Data ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer fra ledere på seniornivå fra industrien. For datavalidering ble en Delphi-studie utført over to runder. Funn - Tre konseptuelle modeller er utviklet. De to første modellene har vist strømmen av plastmaterialer i forretningsmodellene til studerte firmaer. Den endelige modellen har kartlagt motivasjoner, utfordringer og barrierer mot sirkularitet, og de sentrale kjennetegnene i deres forsyningskjedeadministrasjon og logistikkprosess. Oppgaven har også inkludert teoretiske og ledelsesmessige implikasjoner av studien og noen implikasjoner mot industriledelse og myndigheter. Merverdi - De konseptuelle funnene i denne artikkelen vil skape ny kunnskap om overgangen for små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter til sirkularitet, og vil også skape et springbrett for fremtidig forskning. Stikkord - Sirkulær forretningsmodell, styring av forsyningskjeder, logistikkprosess, små og mellomstore bedrifter og mikrovirksomheter. Forskningstype - Kvalitativt studie
dc.description.abstractPurpose – The purpose of this research is to map out the supply chain management, logistics process of SMEs and micro-enterprises in Møre og Romsdal and their motivations, challenges, and barriers towards circularity. Design and Methodology – The case study method was applied. Data were collected through semi-structured interviews from the senior level managers from industry. For data validation, a Delphi study was performed on two levels. Findings – Three conceptual models have been developed. The first two models have shown the flows of plastic materials in the business models of studied firms. The final model has shown the ideas of motivations, challenges, and barriers towards circularity, and the key characteristics of their supply chain management and logistics process. The paper has also included the theoretical and managerial implications of the study and some recommendations as well. Added value – The conceptual findings of this paper will create new knowledge of the transition of SMEs and micro-enterprises towards circularity and will also create a new avenue for future research. Keywords – Circular Business Model, Supply Chain Management, Logistics process, SMEs, and micro-enterprises. Research type – Qualitative study
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleCircular business models: An exploratory study of the logistics processes and sustainable supply chain management of SMEs and micro-enterprises in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record