Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiskvik, Anne Margrete
dc.contributor.authorDyrholm, Nora Helena
dc.date.accessioned2021-09-14T16:18:55Z
dc.date.available2021-09-14T16:18:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:70285994:34603694
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776729
dc.description.abstractSammendrag I denne masteroppgaven har jeg intervjuet tre dansepedagoger om hvordan man kan tilrettelegge danseundervisning for personer som har diagnosen Cerebral Parese (CP). Informantene har erfaring med tilrettelagt danseundervisning for personer som har CP, og én av dem har CP selv. Oppgaven tar for seg utfordringer med dans og det fysiske aspektet ved CP. Kognitive vansker ved diagnosen er forsøkt utelatt for å begrense oppgavens omfang. Intervjuene har gitt grunnlag for å benytte to hovedteorier som katalysatorer for analysen. Den ene teorien, Maslows behovspyramide, ble valgt i forkant av intervjuene som et utgangspunkt. Den tar for seg menneskelige behov fra bunn til topp. Fysiologiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, anerkjennelsesbehov, og til slutt selvrealiseringsbehov som finnes på toppen av pyramiden. Den andre teorien omhandler ulike begreper for samhandling i forhold til inkludering, integrering, segregering og ekskludering. Intervjutranskripsjonene er datamaterialet i denne oppgaven. Datamaterialet viser tydelig sammenheng i funnene når det kommer til problemstillinger og diskusjoner omkring inkludering, integrering, segregering og ekskludering av elever i danseundervisning. Oppgaven har dreid fra en deduktiv til en mer induktiv tilnærming fordi resultatene ikke bare viser til menneskelige behov, men gir grunnlag for diskusjon om riktig bruk av ulike måter å samhandle på for å oppnå behovene. Det viser seg å være individuelt i hvert enkelt tilfelle, selv om det er mange fellestrekk i tilretteleggingsbehov for de fleste som har CP. Felles tilrettelegging utelukker ikke å ha dialog og kommunikasjon om behov med hver enkelt deltaker. Inkluderende undervisning er gjennomgående, men viser seg å ikke alltid være den beste løsningen. Forsøk på å inkludere kan i enkelte situasjoner ha motsatt effekt. Oppgaven er rettet mot tilrettelegging av danseundervisning for personer som har CP, men kan tas i betraktning i et større samfunnsperspektiv. Mange av funnene kan relateres til og være veiledende for inkludering i flere sektorer, for eksempel innen undervisning og helse. Funnene er ikke bare aktuelle for tilrettelagt danseundervisning for personer som har CP, men en langt større gruppe av samfunnet.
dc.description.abstractSummary in English In this master's thesis I have interviewed three dance pedagogues on how to arrange dance lessons for persons diagnosed with Cerebral Palsy (CP). The informants have been chosen because of their experience with adapted dance lessons for students with CP. One of them is also diagnosed with CP herself. The thesis addresses challenges with dance, and the physical aspect of CP. Cognitive difficulties are largely omitted in order to limit the extent of the thesis. The analysis of the interviews has provided a basis for a closer look at two main theories. One of the theories, Maslow's hierarchy of needs, was chosen in advance of the interviews as a starting point. It addresses human needs from the bottom up. Physiological needs, security needs, social needs, recognition needs, and finally self-realization needs, at the top of the pyramid. The other theory addresses different models of interaction in relation to inclusion, integration, segregation, and exclusion. The interview transcripts are the data material of the thesis. The data material shows a clear connection in the findings when it comes to dilemmas and discussions about inclusion, integration, segregation, and exclusion of the participants in dance lessons. The thesis switches from a deductive to an inductive approach because the results not only refer to human needs, but provide a basis for discussion about the correct use of different ways of interacting to achieve the needs. It turns out to be individual in each case, although there are many common adaptation features for persons who have CP. Joint facilitation does not preclude having dialogue and communication regarding needs with each participant individually. Inclusive teaching seems to be consistent in the findings, but is not always the best solution, it seems. Attempts to include may have the opposite effect and may trigger the feeling of segregation, or exclusion. The thesis concerns adaption of dance classes for persons with CP, but can be viewed in a larger societal perspective. Many of the findings can be related to and provide guidance for inclusion in several sectors, for example Education and Health. The findings are not only relevant for adapted dance for persons with CP, but a much larger group of the society.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleTilrettelagt danseundervisning - Hvordan tilrettelegge danseundervisning for personer som har diagnosen Cerebral Parese
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel