Show simple item record

dc.contributor.advisorFrantzen, Vegard
dc.contributor.authorLund, Håkon
dc.date.accessioned2021-09-14T16:13:49Z
dc.date.available2021-09-14T16:13:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76651034:49506593
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776646
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Forfatter: Håkon Lund, Medievitenskap – 2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), avdeling Trondheim Oppgavetittel: Dataspill og vold Problemstilling: Hvilken diskurs finner vi om dataspill i medier i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli? Teori: Nøkkelbegreper: Dataspills utvikling, PEGI, Dataspill og vold, Medievoldsteori, Kultivasjonsteorien, Mediepanikk, Imitasjonsteori, «Disinhibition». Metode: Metoden brukt i denne oppgaven er litteraturstudie. Resultater: Av artiklene finner vi resultater som tilsier en splittet diskurs med forskjellige holdninger til voldelige dataspill. Med utgangspunkt i dette kan en tolke det slik at de splittede holdningene i debatten kan skyldes et splittet forskningsmiljø. Konklusjon: Jeg har i denne oppgaven vist viktigheten av et samarbeidende forskningsmiljø som etter beste evne klarer å komme til objektive forskningsspørsmål, studier og konklusjoner. Dette vil gi et inntrykk av trygghet til folket, som kan være med å forhindre mediepanikk. Nøkkelord: Dataspill, medievold, 22.juli, mediepanikk.
dc.description.abstractSummary Author: Håkon Lund, Media Science – 2021 Norwegian University of Science and Technology Thesis title: Computer games and violence Issue: What discourse can we find about computer games in the media in the wake of the terrorist attack July 22? Theory: Key concepts: Comupter games development, PEGI, Computer games and violence, Media violence theory, The cultivation theory, Media panic, Imitation theory, "Disinhibition" Method: The method used in this thesis is literature study. Results: From the articles we find results that indicate a divided discourse with different attitudes to violent computer games. Based on this, it can be interpreted as meaning that the divided attitudes in the debate may be due to a divided research environment. Conclusion: In this thesis, I have shown the importance of a collaborative research environment that, to the best of its ability, manages to arrive at objective research questions, studies and conclusions. This will give an impression of security to the people, which can help prevent media panic. Keywords: Computer games, media violence, July 22, media panic.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDataspill og vold
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record