Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWærdahl, Randi Bjørshol
dc.contributor.authorSylta, Thomas André
dc.date.accessioned2021-09-13T16:13:49Z
dc.date.available2021-09-13T16:13:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80289343:31877019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775875
dc.description.abstractSamandrag I kapitel 2 ser me problem med ulovleg engelsk aktivitet. Kongen forsøkte å løyse problemet og når diplomatiske løysningar ikkje hadde nokon effekt, så forsøkte han seg med hardare tiltak og sette inn sjøkrigaren Olav Nilsson som høvedsmann i Bergen. I samarbeid med riksrådet og kongen utførte Olav arrestasjonar ute på sjøen og slo til fleire gonger mot engelske skip. I tradisjonell forsking skal han også ha kapra mange tyske skip, men dette ser me lite til i samtidig kjeldemateriale. Kapring av hanseatiske skip var derimot eit farleg alternativ. Mot hanseatarane var det derfor mest nytta juridiske og politisk-økonomiske tiltak for å innskrenka maktgrunnlaget deira i Noreg. Dette var i tråd med ønska til dei fleste i det norske riksrådet, byborgarane og kongen. Sistnemnde hadde likevel eit varierande forhald til hanseatarane og vart i periodar veldig avhengig av deira støtte i krigen i Sverige. Det var etter at han mista kongens støtte at Olav Nilsson og mange andre vart drepen i Bergen i 1455. Etter drapa vart godset hans plyndra og verdisaker som han hadde deponert i Stavanger domkyrkje vart også tatt. Ganske snart klaga kona hans, Elise, til byrådet i Lübeck på hendingane og kravde erstatning for drapa og å få tilbake det som vart tatt. Ho fekk ikkje noko hjelp her og fekk lite støtte frå kongen. Familien forsøkte, saman med det norske riksrådet, å mekle med kongen for å få erstatning for drapa og få tilbakeført verdiane utan å lukkast. Nokre år seinare ser me at dei byrja å kapre hanseatiske skip for å ta tilbake verdiane på eiga initiativ. Ei verksemd me kjennar som «Represaliar». For å få til ein effektiv kaperkrig mot hansaveldet, var dei avhengige av støtte frå andre, først og fremst for beskyttelse mot kontrarepresaliar. Eg har i dette kapitelet vurdert at dei mest sannsynleg fekk denne støtta i Sverige der dei allereie hadde gode kontaktar, og det eksisterte dessutan ei omfattande kaperverksemd mot hanseatiske skip her. Dette samarbeidet med svenske aktørar kan ha vært grunnen til at kongen trakk tilbake klagane dei hadde mot hanseatarane. Han tar også frå dei godset i Ryfylket. Den politiske situasjonen endra seg når Hans blir konge. Frå han får dei støtte og autorisasjon til å kapre mot hanseatiske skip då kongen ønska å utvide det nordiske handelsveldet og svekke hanseatarane ytterlegare. På 1490-talet dreiv både Aksel og Magdalena med mykje kapring mot Lübeck. Kapringane ser likevel ut til å avta etter midten av 1490-talet. Først i 1513 klarar barnebarnet til Olav og Elise å få tilbakeført dei siste klenodiane som var tatt. Under både kong Hans og kong Kristian II, ser me eit fiendtleg forhald til Lübeck samstundes som dei forsøkte å auke makta til borgarstanden og kjøpmennene i Norden. Dette skjedde også på bekostning av adelsstandens maktgrunnlag og under Kristian II sitt styre vart forhaldet mellom konge og adel dårleg. Kristian vart endeleg sagt opp i 1523 og måtte flykte til Nederland der han snart byrja med kaperverksemd for å forberede seg på å ta tilbake riket han meinte at han hadde rett på. Den nye kongen, Fredrik I, førte eit langt mindre sentralisert kongestyre. Fredrik hadde store utfordringar med å få kontroll over heile riket innanriks, og samstundes hadde han også utanrikspolitiske utfordringar med eit spent forhald til Sverige, Nederland, Skottland og Hanseatarane, men klarte å få eit noko venleg forhald til alle desse gjennom forsiktig og forsonande utanrikspolitikk. Den store trusselen kom frå mennene til Kristian II som kapra og førte krig og opprør i riket. Innanriks var tilstanden i Noreg usikker for kongen der det norske riksrådet ønska seg mest mogleg sjølvstyre samstundes som kongen ønska seg meir lojale menn i viktige norske len. Etter å ha slått ned på opprøra og kapringane til Søren Nordby, kunne kongen fokusere meir på Noreg og lukkast med å få inn kongelojale menn i dei viktigaste lena sønnanfjells. Nordanfjells var kongelojaliteten framleis usikker sjølv om aristokratiet også her hadde hylla han når han vart konge. Kongen hadde lite eigne militære ressursar og måtte støtte seg på aristokratiets eigne militære ressursar. Mot Kristian II sine menn, som kapra langs kysten av Noreg, støtta han seg derfor på det norske aristokratiet nordanfjells som samla ein flåte til å krige mot desse kaprarane. På dette tidspunktet aksjonerte kongen samstundes mot Akershus og tvinga inn ein meir kongelojal mann til å vere høvedsmann her. Den norske flåten vart derfor heldt igjen i Bergen av Vincens Lunge for å forsvare seg mot mogleg aksjon frå kong Fredriks menn også her. Fredriks menn kom aldri og flåten byrja i staden for å kapre nøytrale, utanlandske skip, noko som kan sjåast på som ulovlege kapringar. Det kan vere fleire grunnar til at desse kapringane vart utført, men konsekvensane i ettertid vart negativt for aktørane og for det norske aristokratiet nordanfjells, uavhengige om dei hadde tatt del i handlingane eller ikkje.
dc.description.abstractSummary In Chapter 2 we see a problem with illegal English activity. The king tried to solve the problem and when diplomatic solutions had no effect, he tried harder measures and put in the naval warrior Olav Nilsson as chief in Bergen. In collaboration with the Council of State and the King, Olav made arrests out at sea and struck several times against English ships. In traditional research, he is also said to have hijacked many German ships, but we see little of this in simultaneous source material. Hijacking of Hanseatic ships, on the other hand, was a dangerous alternative. Against the Hanseatic League, therefore, the most useful legal and political-economic measures were to reduce their power base in Norway. This was in line with the wishes of most of the Norwegian Council, the citizens, and the king. The latter nevertheless had a varying relationship with the Hanseatic League and were at times very dependent on their support in the war in Sweden. It was after he lost the king's support that Olav Nilsson and many others were killed in Bergen in 1455. After the murder, his estate was looted and valuables that he had deposited in Stavanger Cathedral were also taken. Pretty soon, his wife, Elise, complained to the Lübeck City Council about the events and demanded compensation for the murder and to get back what had been taken. She received no help here and received little support from the king. The family tried, together with the Norwegian Council, to mediate with the king to get compensation for the murder and get the values returned without being shut down. A few years later we see that they started hijacking Hanseatic ships to take back the values on their own initiative. This is what we know as "Retaliation". To wage an effective pirate war against the Hanseatic League, they relied on the support of others, primarily for protection against counter-reprisals. In this chapter, I have considered that they most likely received this support in Sweden, where they already had good contacts, and there was also extensive piracy against Hanseatic ships there. This cooperation with Swedish nobles may have been the reason why the king withdrew the complaints they had against the Hanseatic League. He also takes from them the estate in Ryfylket. The political situation changes when Hans becomes king. From him they get support and authorization to hijack Hanseatic ships when the king wanted to expand the Nordic trading power and weaken the Hanseatic League further. In the 1490s, both Aksel and Magdalena drove with much hijacking towards Lübeck. The hijackings still seem to have subsided after the mid-1490s. It was not until 1513 that Olav and Elise's grandson managed to get back the last treasures that had been taken. Under both King Hans and King Christian II, we see a hostile relationship with Lübeck at the same time as they tried to increase the power of the bourgeoisie and the merchants in the Nordic countries. This also happened at the expense of the nobility's power base and under Christian II's rule the relationship between king and nobility was poor. Christian was finally dismissed in 1523 and had to flee to the Netherlands where he soon began hijacking to prepare to take back the kingdom, he thought he was entitled to. The new king, Fredrik I, led a far less centralized royal government. Fredrik had great challenges in gaining control of the entire kingdom domestically, and at the same time he also had foreign policy challenges with a tense relationship with Sweden, the Netherlands, Scotland, and the Hanseatic League, but managed to get a friendly relationship to all these through careful and conciliatory foreign policy. The great threat came from the men of Christian II who hijacked and waged war and rebellion in the kingdom. Domestically, the situation in Norway was uncertain for the king, where the Norwegian Council wanted as much autonomy as possible, while the king wanted more loyal men in important Norwegian counties. After cracking down on the revolt and hijackings of Søren Nordby, the king was able to focus more on Norway and close with bringing in royal loyal men into the most important counties in southern Norway. In the northern part, the royal loyalty was far from certain, even though the aristocracy here also had praised him here as king. The king had few military resources of his own and had to rely on the aristocracy's own military resources. Against Christian II's men, who hijacked along the coast of Norway, he therefore relied on the Norwegian aristocracy who gathered a fleet to fight against these hijackers. At this time, the king acted at the same time against Akershus and forced a more loyal man to be chief there. The Norwegian fleet was therefore held back in Bergen by Vincens Lunge to defend itself against possible action from King Fredrik's men here as well. Fredrik's men never came, and the fleet started instead to hijack neutral, foreign ships, something that can be seen as illegal hijackings. There may be several reasons why these hijackings were carried out, but the consequences in retrospect were negative for the actors and for the Norwegian aristocracy in the northern part of Norway, regardless of whether they had taken part in the actions or not.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleSjørøveri, kapring og represaliar - Maritim vald i nordisk seinmellomalder
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel