Show simple item record

dc.contributor.advisorPetersen, Leif Inge Ree
dc.contributor.authorSimonsen, Bjørn Tore
dc.date.accessioned2021-09-13T16:12:07Z
dc.date.available2021-09-13T16:12:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80289343:31737913
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775837
dc.description.abstractVest-Romerrikets fall i 476 markeres ved at den romerske generalen Odovakar avsatte Romulus Augustus, og tredde inn i rollen som monark over Italia. I kildene kommer det fram at ikke alle i samtiden anså dette som et politisk brudd slik som vi i moderne tid gjør. Denne oppgaven skal dermed handle om den italienske politiske kulturen fra Vest-Romerrikets fall til bysantinsk gjenerobring 476-554. Den politiske kulturen på Italia ble grunnlagt av Romerrikets periode, der vi får etterfølgerstater som baserer sine politiske kulturer i stor grad Romerrikets tradisjoner. I denne oppgaven har skal vi se på hvilke elementer som definerte den politiske kulturen på Italia først under Romerriket, under Odovakar, Teoderik og de ostrogotiske kongene og til slutt det Bysantinske riket. Først skal oppgaven ta for seg den historiske konteksten, samt hvilke teorier og metoder jeg ønsket å benytte meg av for å svare på problemstillingen. Videre skal vi se hvordan romerne og ostrogoterne legitimerte makten sin gjennom den romerske verdensforståelsen basert på en bipolar verdensforståelse og identitetspolitikk. I tillegg skal vi se på hvordan de romerske institusjonene ble ivaretatt og endret under de ulike styringsmaktene, gjennom å skape en forestilling av ivaretagelsen av den romerske republikken. Det var også viktig å fremstille sin politiske makt og politiske kultur, dermed er det fremstillingen av den politiske kulturen gjennom ikonografiske fremstillinger vi skal se på i siste empiriske kapittel. Det er mange ulike historiografiske debatter om perioden, ettersom at den senantikke perioden kildemateriell er fragmentert og lite har overlevd med tiden. Mine funn gjennom denne oppgaven er avslutningen på det romerske senatet, forsvinnelsen av den romerske politiske kulturen på Italia og fremveksten av en militarisert adel som kom til å prege samfunnet på Italia og Europa generelt gjennom hele middelalderen.
dc.description.abstractThe fall of the Western Roman Empire in 476 is defined by the Roman general Odovakar deposed Romulus Augustus, and stepping into the role of monarch over Italy. The sources state that not everyone at the time considered this a political breach as we do in modern times. Therefore, this thesis describes the Italian political culture from the fall of the Western Roman Empire to the Byzantine reconquest 476-554. The political culture of Italy was founded by the Roman Empire, where the successor states that their political cultures was largely based on the traditions of the Roman Empire. In this thesis, it will examine the elements that defined the political culture of Italy first during the Roman Empire, then during Odovakar, Theoderic and the Ostrogothic kings and finally the Byzantine Empire. First, the thesis addresses the historical context, as well as which theories and methods I used for this research. Furthermore, we will examine how the Romans and Ostrogoths legitimized their power through the Roman worldview based on a bipolar worldview and identity politics. Moreover, this research will describe how the Roman institutions were taken care of and changed under the various governing powers, by creating an idea of the care of the Roman Republic. It was also important to present their political power and political culture, thus it is the presentation of the political culture through iconographic representations we will look at in the last empirical chapter. There are many different historiographical debates about the period, as the late antiquity period source material is fragmented and has survived little with the time. My findings through this thesis are the end of the Roman Senate, the disappearance of Roman political culture in Italy and the emergence of a militarized nobility that came to shape society in Italy and Europe in general throughout the Middle Ages.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDen italienske politiske kulturen fra Vest-Romerrikets fall til bysantinsk gjenerobring 476-554
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record