Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinnes, Kristian
dc.contributor.authorSchiøtz, Alexandra Michelsen
dc.date.accessioned2021-09-13T16:09:19Z
dc.date.available2021-09-13T16:09:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80117600:34831806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775754
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer hvordan tyskerjentene i Norge blir fremstilt i norske tekstbøker for videregående i perioden 1946-2014. Gjennom komparativ analyse undersøkes det hvordan fremstillingene varierer både over tid og på tvers av forlag og tekstbøker. Det undersøkes også hva de underliggende årsakene til endringer/mangel på endring kan være, og ulike årsaker til hvorfor det er viktig å skrive om temaet i videregåendelitteraturen. Gjennom analyse av 26 ulike titler i nevnte periode, har det vist seg at fremstillingene av tyskerjentene i stor grad har vært svært mangelfulle. Forfatterne ser ut til å være påvirket av faktorer i samtiden, av læreplan, av kjønn og tilsynelatende egen interesse. Det er ikke før nærmere 2000-tallet at tematikken tas opp på en mer nyansert og problematiserende måte, enn de fleste tidligere fremstillingene, som kan oppsummeres i to setninger: «De var norske jenter som lå med fienden. De ble skamklipt og mobbet og kalt tyskertøser». Til tross for en utvikling i positiv retning etter 2000-tallet, er det fremdeles store variasjoner mellom forlag og tekstbøker. Blant annet Cappelen, som et av de største forlagene innenfor videregåendelitteraturen i historie, har ikke holdt følge med den omfattende forskningen på feltet. Alle tekstbøkene opplever tilsynelatende begrensninger innenfor læreplan og plassmangel, men i betraktning av variasjonene ser det også ut til å handle om interesse og/eller kompetanse. I analysen bemerkes det også at kjønn ser ut til å spille en rolle i fremstillingene. Dette underbygges også av informantene i oppgaven, som selv er forfattere av ulike tekstbøker analysert. Viktigheten av å skrive om temaet argumenteres gjennom kjerneelementer i den nye læreplanen, og sentrale historiedidaktiske perspektiver. Gjennom arbeid med tyskerjentenes historie kan elevene utvikle sine evner i historisk tenkning, deriblant historisk empati og evnen til å se sammenhenger og perspektiver. De kan gjennom arbeid med tematikken se hvordan historie påvirker enkeltmennesket og grupper, og på denne måten utvikle egen historiebevissthet. Disse standpunktene er også underbygget gjennom de tidligere informantenes perspektiver, i tillegg til enda en informant, som er lektor på videregående skole.
dc.description.abstractThis assignment will study how the Norwegian “German girls” are portrayed in Norwegian textbooks for upper secondary school, in the period of 1946 – 2914. Through a comparative analysis I will research how the “portraits” vary both through time but also across publishers and textbooks. Furthermore, I will also research the variable reasons for the changes or lack of changes and give an answer as to why the topic is important to write about in literature for upper secondary school. Through an analysis of 26 different titles, research has shown that the topic of Norwegian “German girls” have been poorly portrayed throughout the period. The authors seem to have been affected by curriculum, present surroundings and events, gender, and likely also personal preferences. Not until around 2000 is the topic portrayed with more nuances. Earlier depictions can be summarized in two sentences: “They were Norwegian girls who slept with the enemy. Their hair was cut, they were bullied and called “German sluts”.” Despite a lean towards change after 2000, there are still great variations between publishers and textbooks. Cappelen, one of the most successful publishers within upper secondary literature, have failed to keep up with the extensive research on the field. All textbooks are somewhat limited by curriculums and shortage of space, but in regards of the variations personal preferences and lack of competence seems to be relevant causes as well. The analysis partly concludes that gender plays a role in these depictions. The interviewees, that are authors themselves, supports this conclusion. Furthermore, I will argue that the topic of “German girls” is important to write about because it helps students achieve the core elements of the curriculum in addition to containing key didactic perspectives of history. Through working with this topic students will develop their abilities in historical thinking, among this historical empathy and the ability to recognize important correlations and perspectives. In addition, this topic may help students see how history affects the individual but also the group, which may in turn help develop their historic consciousness. These views are also supported by the former mentioned interviewees, in addition to a third interviewee who works as a teacher in an upper secondary school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVideregående skole og historiene som 'fremdeles' ikke blir fortalt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record