Show simple item record

dc.contributor.advisorViktoriya Fedorchak
dc.contributor.authorJohannessen, Ida Amalie Smith
dc.date.accessioned2021-09-13T16:07:49Z
dc.date.available2021-09-13T16:07:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80491188:34578827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775715
dc.description.abstractVidere akselerering av energiovergangen gjennom innovasjon for å nå FNs bærekraftige utviklingsmål (SDGs), byr på en kompleks utfordring for beslutningstakere. Beslutningstakere må sikre bærekraftig økonomisk vekst, samt redusere miljøavtrykket. Denne oppgaven tar for seg hvordan Danmark og Sverige håndterer energiomstillingen i lys av sirkulærøkonomiske (CE) prinsipper. Akselerasjon krever anerkjennelse og kapitalisering av koblingen mellom SDG 7 (tilgjengelig og fornybar energi) og CE. Oppgaven er en komparativ case-studie av Danmark og Sverige, som har en betydelig andel fornybar energi i sin energiproduksjon. Den komparative case-studien vil analyseres ut ifra CE-teori. Sverige og Danmark har satt ambisjoner om å fortsette sin lederposisjon i den europeiske energiomstillingen, men har ulike forutsetninger for å oppnå dette. Denne oppgaven søker å belyse likhetene og forskjellene i deres ledende posisjoner, muligheter og forhold. Der Danmark investerer stort i havvindprosjekter og internasjonale «energihubs», tar Sverige sikte på å utvikle vannlagring og vannoverføring over landegrensene. Når det er sagt, vektlegger begge land videre samarbeid, forskning og utvikling, noe som FN-sekretæren savnet når han erklærte "The Decade of Action". Imidlertid er det behov for ytterligere teknologiske gjennombrudd for å imøtekomme denne etterspørselen. CE-prinsipper presenteres som et viktig verktøy for å akselerere energiovergangen, slik at SDG 7 oppnås i tide.
dc.description.abstractExpanding innovation for accelerating the energy transition to meet the Paris Agreement’s Sustainable Development Goals (SDGs) raise a complex challenge for policymakers. It must ensure sustainable economic growth as well as reduce the environmental footprint. This thesis look into how the countries are managing the energy transition in lights of circular economy (CE) principles. Acceleration demands recognition and capitalization on the interlinkages between SDG 7 (Affordable and clean energy) and CE. A comparative case study of Denmark and Sweden, with high share of renewables in their energy generation, will be carried out by CE theory. Sweden and Denmark have set ambitions for further leadership in the European Energy Transition, still, they have somewhat different perquisites to lead the way forward. This paper seeks to pursue the differences between their leading positions, opportunities and conditions. While Denmark invests heavily in offshore wind projects and international energy hubs, Sweden aims to develop hydro-storage and hydro-transfers across borders further. With that being said, both countries are highly emphasizing interconnectivity and research and development (R&D), which the UN-secretary desired when calling for “The Decade of Action”. However, further technological breakthroughs are needed to meet this demand. The concept of CE is presented as a crucial tool for accelerating the energy transition in order to reach SDG 7.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAccelerating the Energy Transition: A comparative case study of Denmark and Sweden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record