Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Erik Haug
dc.contributor.authorLeighton, Liam Mathias Kaupang
dc.date.accessioned2021-09-13T16:07:30Z
dc.date.available2021-09-13T16:07:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80115080:34508086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775702
dc.description.abstractDen 9. april ble det nøytrale landet Norge kastet ut inn i krig. Over hele Norge er det rapporter om fiendlige krigsskip som kommer inn i begrensedet områder, og Oscarsborg rapporterer om at en tung krysser er senket inn i Oslofjorden. Overraskelsesangrepet var så forvirrende for nordmennene, at når kong Håkon VII ble orientert, bemerket han kraftig "Mot hvem?". Angriperne var den tyske Wehrmacht, som på slutten av den hektiske dagen praktisk talt hadde erobret alle større havner og byer, bortsett fra Oslo. Norges regjering hadde kjempet med gjentatte brudd fra begge sider, men nå var situasjonen klar, de skulle til krig. Likevel gjensto et relevant spørsmål, hvorfor var tyskerne her og hva er det de ønsker å oppnå? Denne oppgaven tjener til å analysere årsakene og intensjonene til den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Dette er en historiografisk tekst som tar hensyn til hva forskjellige forfattere har skrevet om dette spørsmålet. Hvorfor invaderte Tyskland Norge? Hensikten med denne teksten er å utdanne og gradvis gjøre dette til et overkommelig spørsmål for vanlige personer. Målet er å presentere en målt respons, komplett med under-teorier, underspørsmål og sammenligninger. Å finne et tydelig svar har vært en debatt og stridspunkt i flere tiår, da primære kilder kan være vanskelig å få tak i og vitnes minner kan være utvannet, husket feil eller pyntet. Denne teksten blir delt inn i flere segmenter, og fremhever de mest aksepterte teoriene, sammen med min egen analyse, før jeg gir et gjennomtenkt svar på spørsmålet.
dc.description.abstractOn April 9th, the neutral country of Norway was plunged into war. Across Norway there are reports of enemy warships entering restricted areas and Oscarsborg reports sinking a heavy cruiser entering the Oslo fjord. The surprise attack was so confusing to the Norwegians, that when King Håkon VII was briefed he remarked “Against whom?”. The attackers were the German Wehrmacht, who at the end of the hectic day had virtually captured all major ports and cities, save from Oslo. The government of Norway had been grappling with repeated violations from both sides, but now the situation was clear, they were going to war. Yet a prevalent question remained, why were the Germans here and what is it that they want to achieve? This thesis serves to analyse the reasons and intentions of the German occupation of Norway during the Second World War. This is a historiographic text which will take into account what various authors have written about this question. Why did Germany invade Norway? The intention for this text is to educate and gradually make this a surmountable question for regular people. The goal is to present a measured response, complete with sub-theories, sub-questions and comparisons. Figuring a clear cut answer has been a debate and point of contention for several decades, as primary sources can be hard to come by and witness’ accounts can be diluted, misremembered or embellished. This text will be split into several segments, highlighting the most accepted theories, together with my own analysis, before giving a considered answer to the question.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe German goal for Norway 1940. A historiographic study and analysis on the literature from 1955 to 2016.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel