Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOpsahl, Erik
dc.contributor.authorEnvik, Hanne Berg
dc.date.accessioned2021-09-13T16:06:17Z
dc.date.available2021-09-13T16:06:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:67966937:22829517
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775663
dc.description.abstractProblemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvilke kvinnelige dyder var viktigst for Christine de Pizan basert på de kvinnelige eksemplene inkludert i The Book of the City of Ladies? En hypotese om at det er de mest kristne eksemplene som er viktigst for Christine er også sentral for forskningen. Denne oppgaven underbygges av forskjellige litteratur om Christine de Pizan, Kristendommen og kvinner i Middelalderen, med ekstra litteratur om Giovanni Sabadino degli Arienti. En biografi av Arienti kalt «De Margarita Regina de Scocia» undersøkes i tillegg til The Book of the City of Ladies, og formålet er at biografien skal gi et sekundært perspektiv på kvinnelige dyder fra ståstedet til en mannlig forfatter. Hovedmetoden i denne oppgaven er nærlesing og kildekritikk. Datamaterialet som skal anvendes i analysen innhentes gjennom nærlesing av primærkilden The Book of the City of Ladies, og «De Margarita Regina de Scocia». Både boken og biografien er engelske oversettelser av de originale manuskriptene, og vil først undersøkes individuelt før de sammenlignes. I undersøkelse av City of Ladies kom det tydelig fram at Christine de Pizan verdsetter mange dyder. Det store antallet kvinnelige eksempler som er inkludert i boken gir et nyansert bilde av kvinner i boken hennes, og det styrker argumentene til Christine som forsvarer kvinner; Christine de Pizan skrev City of Ladies hovedsakelig som et forsvar for kvinner fra kvinnehatene forfattere, og deres og andres negative oppfatninger om kvinner. Som Christine de Pizan selv skrev, og som kommer fram gjennom analysen av primærkilden, er det dyden «kyskhet» Christine etablerer som den viktigste. Det at Christine etablerer «kyskhet» som den viktigste dyden ved å skrive at «kyskhet» er «the supreme virtue» gjør at det er liten tvil knyttet til hvilken dyd hun mener er den aller viktigste for en kvinne. Men tilstedeværelse av en rekke andre dyder i det siste kapittelet av City of Ladies fører til at jeg også konkluderer med at det er flere andre dyder som også er viktige for Christine.
dc.description.abstractThe research question for this thesis is as follows: Which female virtues were the most important to Christine de Pizan based on the female examples included in The Book of the City of Ladies? A hypothesis of that the virtues Christine deems as most important are the ones found in the Christian female examples is also central for this research. This thesis is supported by various literature on Christine de Pizan, Christianity and women in the Middle Ages, with additional literature on Giovanni Sabadino degli Arienti. A biography by Arienti called “De Margarita Regina de Scocia” is examined in addition to The Book of the City of Ladies to provide this thesis with a secondary perspective by a male author on female virtues. The main methods for this thesis are close reading and source criticism. The data material for the analysis is collected through close reading of the primary source The Book of the City of Ladies, and “De Margarita Regina de Scocia”. Both the book and the text are English translations of the original manuscripts, and will first be examined individually before a comparison of the two text is conducted. In the examination of the City of Ladies it becomes clear that Christine de Pizan values many virtues. The large number of female examples included in her book gives a nuanced picture of the women in her book, and it strengthens Christine’s arguments in the defence of women; Christine de Pizan writes City of Ladies mainly as a defence of women from misogynist authors, and theirs and others negative opinions on the female sex. As Christine herself explicitly stated, and becomes evident through the analysis of the primary sources, it is the virtue “chastity” Christine establishes as the most important. Although other virtues are mentioned, the statement from Christine about “chastity” being “the supreme virtue” leaves little doubt about what virtue she believes is the most important for a woman to possess. But the presence of the other virtues in the last chapter in City of Ladies leads me to conclude that a number of other virtues are also very important to Christine de Pizan.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleVirtues in the eyes of Christine de Pizan
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel