Show simple item record

dc.contributor.advisorMiscali, Monica
dc.contributor.authorSolberg, Mathias
dc.date.accessioned2021-09-13T16:06:01Z
dc.date.available2021-09-13T16:06:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:67965048:22996803
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775652
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne teksten vil det undersøkes nærmere hvordan norske aviser har fremstilt kommunister i Nord-Norge i perioden 1949-1965. Gjennom analyse av en rekke ulike avisartikler vil det avdekkes trender som preger argumentene og retorikken som avisene presenterer og knytte disse oppimot tendenser som preger den kalde krigens diskurs nasjonalt og internasjonalt i denne perioden. I hvilken grad fremstiller avisene Nord-Norge som en region med en faretruende kommunistisk tilstedeværelse og hvordan problematiserer de dette? Er det ulikheter i hvordan aviser i sør og nord velger å fremstille sakene og ser man vesentlige endringer over tid? Først redegjøres det for den historiske bakgrunn knyttet til den kalde krigen og Norge og Russland. De ulike linjer Norge har valgt å følge i utenriks- og sikkerhetspolitikken har hatt stor sammenheng med forholdet til Russland og Sovjetunionen. Etter unionstiden valgte Norge en linje preget av isolasjonisme og nøytralisme på bakgrunn av sin status som «utkant-nasjon» og negative erfaringer med, og derfor også holdninger til, supranasjonale ordninger og unioner. Etter verdenskrigene raknet dette synet, men man ønsket allikevel at Norge skulle spille en slags nøytral meklerrolle i den bryggende konflikten mellom USA og Sovjetunionen. Til tross for dette var det allerede tydelig at landet hadde en mer vestlig inklinering. I de første årene etter krigen der denne «brobyggingspolitikken» er gjeldende forsøker norske aviser å holde seg tilbake når det kommer til sterk kritikk av Sovjetunionen og kommunismen, og favorisering av USA. Med overgangen til NATO-medlemskap og bruddet med brobyggingspolitikken ser man en ny linje oppstår når det kommer til Sovjetunionen og kommunistene både i og utenfor Norge. Dette ser man både fra politisk hold, Gerhardsens kråkerøy-tale, og i mediene. 1949 blir slutten på moderasjon i avisene og en periode preget av sterk kritikk mot de norske kommunister begynner, da særlig rettet mot Nord-Norge der kommunistene står sterkere. Gjennom analyse av en rekke ulike avisartikler fra perioden 1949-1965 vil denne historiske konteksten utdypes og det vil undersøkes i hvilken grad denne kommunist-fiendtligheten rettet mot Nord-Norge var reel og hvilke former den tok. Artiklene omtaler blant annet nord-norske kommunisters sleipe valgkamp-metoder, frykt for væpnede angrep fra kommunistene i nord, forsøk på spionasje ved grensen til Boris Gleb, forsøk på sabotasje i budsjettbehandlingene i Oslo bystyre, feilinformasjon i kommunistpressen angående flytting av russiske krigsgraver, en svensk spionsak og dens implikasjoner for de norske kommunister og manglene respons fra norske kommunister i Harjo-saken. Alle disse sakene berører holdninger til kommunistene i Nord-Norge og resten av landet i denne perioden og illustrerer den rådende oppfattelsen av kommunismen som trussel mot Norge, mot NATO og mot den vestlige verden. Hvordan har disse holdningene endret seg over tid og hvor ender vi opp i 1965? Utover 50-tallet gjør hendelser som Koreakrigen, Suez-krisen og den sovjetiske innmarsjen i Ungarn at anti-sovjetiske følelse blant den norske befolkning øker i omfang samtidig som avisene blir mer kritiske ovenfor de norske kommunister og retorikken blir mer aggressiv. I andre halvdel av 50-tallet er det nærmest en komplett avsky for kommunismen som tar hold i deler av befolkningen. På 60-tallet gjør hendelser som bombingen av U-2 flyet over Bodø at spenningen forholder seg høy, men samtidig ser man at store deler av befolkning og dermed også media skifter fokus fra hatet mot kommunismen til fred og nedrustning på begge sider. Avisene blir i løpet av 60-tallet mindre opptatt av hatet for kommunistene og mer opptatt av fred og forsoning. Allikevel finner man rundt 1965 kanskje fortsatt spor av den samme gamle aggressive retorikken mot kommunistene i Nord-Norge, både i sør- og nord-norske aviser.
dc.description.abstractIn this text we will examine how Norwegian newspapers have portrayed communists in Northern Norway from 1949 to 1965. Through the analysis of a number of newspaper articles trends that have influenced the newspapers’ arguments and rhetoric will be uncovered and tied to tendencies that have influenced the discourse surrounding the Cold War during this period. To what degree do the newspapers depict Northern Norway as a region with a potentially dangerous communist presence and how do they problematize this? Are there differences in how newspapers in the south and north choose to depict the issues and are there significant changes over time? First we will explain the historical background tied to the Cold War and Norway and Russia. The different approaches Norway has chosen in terms of foreign policy and security policy has had significant ties to the relationship with Russia and the USSR. After their time in union Norway chose an approach influenced by isolationism and neutralism based on its status as an “outsider nation” as well as negative experience with, and attitudes toward supranational solutions and the idea of unions. After the world wars this idea fell apart, but most still wanted Norway to play the role of a broker in the brewing conflict between the US and the USSR. Despite this it was clear that the country had a more western inclination. During the first few years after the war where this “brobyggingspolitikk” is modus operandi Norwegian newspapers try to hold themselves back when it comes to overt criticism of the Soviet Union and favorizing the US. With the transition to NATO membership and the break with the “brobyggingspolitikk” a new approach arises when it comes to the Soviet Union and the communists, both in and outside of Norway. You can see this both from a political standpoint, Gerhardsen’s “kråkerøy-tale”, and in the media. 1949 becomes the end of moderation in the newspapers and a period marked by sharp criticism target at Norwegian communists begins, especially targeted at Northern Norway where the communists stand stronger. Through the analysis of a number of different newspaper articles covering the period 1949-1965 this historical context will be elaborated on and we will examine to what degree this opposition to communism in Northern Norway was real and what different forms it took. These articles cover, among other things, communists in Northern Norway employing cheap election tactics, fear of armed attacks from communists in Northern Norway, attempts at espionage near Boris Gleb, attempts at sabotage during budget hearings in Oslo’s city council, misinformation in the communist press surrounding the moving of Russian war-time graves, a Swedish spy case and its implications for the Norwegian communists and the lack of response from Norwegian communists in the Harjo-case. All these cases touch on attitudes toward communists in Northern Norway and the rest of the country and illustrate the ruling perception of communism as a threat to Norway, to NATO and to the western world. How have these attitudes changed over time and where do we end up in 1965? Throughout the 50s events like the Korean War, the Suez Crisis and the soviet march on Hungary causes anti-Soviet sentiments to bloom amongst the Norwegian population at the same time that the newspapers grow more critical of the Norwegian communists and the rhetoric grows more aggressive. In the second half of the 50s a complete disgust with communism takes hold of parts of the population. During the 60s events like the bombing of a U-2 plane over Bodø lead to tensions remaining high, but at the same time you see large parts of the population and thereby also the media shifts its focus from the hatred of communism toward peace and disarmament on both sides. In the span of the 60s the newspapers grow less taken with the hatred of communism and more concerned with peace and reconciliation. Despite all this there may still be traces of the same old rhetoric toward communists in Northern Norway around 1965, in both southern and northern newspapers.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKommunisme i Nord-Norge 1949-1965 i norske aviser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record