Show simple item record

dc.contributor.advisorGeary, Michael J.
dc.contributor.authorSolberg, Magnus
dc.date.accessioned2021-09-13T16:01:35Z
dc.date.available2021-09-13T16:01:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57494038:22979249
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775498
dc.description.abstractOktoberrevolusjonen i 1917 som ble ledet av Vladimir Lenin og den følgende seieren i den russiske borgerkrigen seks år senere står utvilsomt som et øyeblikk historien gikk inn i en ny epoke. Selv nå, mer enn et århundre senere, fortsetter arven etter den russiske revolusjonen å påvirke debatter, politikk og bevisstheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Selv om påvirkningen, resultatene og langtidseffektene av den russiske revolusjon er et godt utforsket tema blant akademikere, har det ennå ikke blitt gjennomført en studie som kontekstualiserer den norske opplevelsen av den russiske revolusjonen i årene etter 1917. Med et fokus på tre ulike områder av det norske samfunnet, vil denne fordypningsoppgaven ha som mål å analysere hvordan den russiske revolusjonen påvirket Norge i en periode med voksende politisk polarisering, økonomisk ustabilitet og en pågående verdenskrig. Ved å analysere utenriks- og innenrikspolitikken til den sosial-liberale regjeringen med utgangspunkt i Norges suverenitet i Nord-Norge, den russiske revolusjonen og inntreden av den nye finske staten gjorde at Norge måtte opptrappe sin integrasjon av disse områdene for å unngå mulige grenseendringer fra både Finland og Russland. Som et nøytralt land måtte Norge forsiktig balansere sin nøytralitet mellom de krigførende statene, og vurdere sin politiske stilling til den nye bolsjevikstaten mens den samtidig måtte løse de ulike krisene som oppsto fra mangelen på nødvendige varer. På grunn av de ulike krisene som påvirket arbeidsklassen, inspirerte den russiske revolusjonen sosialister til å ta handling mot det politiske systemet, og revolusjonær iver vokste innenfor arbeiderbevegelsen. Idealene fra den russiske revolusjonen førte til demonstrasjoner og protester av norske arbeidere som ønsket bedre kår og støtte i en periode med stor ulikhet mellom de velstående og de som led. Ved å emulere den russiske revolusjon, dannet norske arbeidere arbeiderråd og soldatråd for å forene seg og skape en sterkere politisk front mot regjeringen. Den økende radikaliseringen innen arbeiderbevegelsen brakte også an en frykt for at revolusjonen ville etter hvert spre seg til Norge, og store mottiltak ble gjennomført av regjeringen for å pasifisere og berolige arbeiderbevegelsen. Media hadde også en stor påvirkning innenfor dannelsen av den allmenne folkemeningen angående den russiske revolusjonen og bolsjevikregjeringen. Et skille oppsto raskt mellom avisene som støttet bolsjevikregjeringen og avisene som var skeptiske til den. Ved å analysere argumentene som har blitt presentert, forsøker fordypningsoppgaven å undersøke hvordan og i hvor stor grad den russiske revolusjonen påvirket det norske samfunnet.
dc.description.abstractThe October Revolution of 1917 led by Vladimir Lenin and the subsequent victory in the civil war six years later undoubtedly stands as a moment history entered a new era. Even now more than a century later, the legacy of the Russian Revolution still affects intellectual debates, politics and inhabits the consciousness of millions of people around the world. Even though the impacts, results and long-term effects of the Russian Revolution is a highly researched topic among academics, there has yet to be a study that contextualizes the Norwegian experience of the Russian Revolution during the years after 1917. Focusing on three different areas of Norwegian society, this thesis aims to analyse how the Russian Revolution impacted Norway during a period of growing political polarisation, economic instability, and an ongoing World War. By examining the foreign and domestic policy of the social-liberal government regarding defence and sovereignty of the northern regions of Norway, the Russian Revolution along with the emergence of the Finnish state put renewed effort to integrate these regions closer to the state to avoid possible territorial incursions from both the Finns and the Russians. As a neutral nation, Norway also had to carefully manage their neutrality during the ongoing war, consider their political affiliation with the new Bolshevik state to the east while simultaneously addressing the various crises that arose from the lack of necessary goods. Because of the various crises that mostly affected the working class, the Russian Revolution inspired socialists to act against the current political system and revolutionary fervour became increasingly common within the labour movement. The ideals of the Russian Revolution led to demonstrations and protests by Norwegian workers who wanted better conditions and support during a period of great discrepancy between those who were wealthy and those who suffered. Emulating the revolution in Russia, Norwegian workers also formed Workers’ Councils and Soldiers’ Councils to unify and create a stronger political front against the government. The increasing radicalisation of the labour movement also brought on the fear that the revolution would eventually spread to Norway, and great countermeasures were enacted by the government to pacify and appease the labour movement. The press also had a big influence in shaping the public opinion regarding the Russian Revolution and the Bolshevik government, and schisms quickly arose between the newspapers who supported the Bolshevik government and those who were more distrustful towards the government. By analysing the arguments presented, the thesis aims to examine how and to what extent the Russian Revolution impacted Norwegian society.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleIn the shadow of the Revolution: An analysis of the impact of the Russian Revolution in Norway, 1917-1920
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record