• Preposisjonen og partikkelen «med» som samanstillar 

      Aa, Leiv Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne artikkelen tek føre seg semantiske og syntaktiske eigenskapar ved preposi-sjonen og verbpartikkelen med. Med skil seg frå andre preposisjonar og partiklar ved at han kan ta ekstra komplekse utfyllingar, og eg prøver ...