Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Bendik
dc.contributor.authorHarby, Atle
dc.date.accessioned2020-10-16T11:52:35Z
dc.date.available2020-10-16T11:52:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-93602-18-7
dc.identifier.issn2535-5392
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683346
dc.description.abstractSammendrag: Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet flomdempingstjenester. Denne rapporten går gjennom metodikken vi har utviklet for klassifisering av flomdempingstjenester fra vannkraftmagasin. Metodikken viser potensiell flomdemping på et oversiktsnivå ved å analysere lett tilgjengelige data om magasinstørrelse, årstilsig, typisk magasinfylling over året, tappekapasitet og forholdet mellom reguleringsgrad og demping av flomtopp. Metodikken er ment for system med flere magasin, og en klassifisering vil bli gitt for hvert enkelt magasin sett i sammenheng med resten av systemet. Systemet som helhet blir også klassifisert. Metodikken er laget slik at det er enkelt å se på hvordan endringer i systemet påvirker flomdempingstjenester. Med hjelp fra kraftselskapet Hydro har metodikken blitt anvendt i fem testvassdrag, og resultatene har blitt diskutert med de som har godt kjennskap til vassdragene. Metodikken har blitt forbedret basert på svakheter som ble oppdaget under uttesting og forslag fra diskusjoner. Resultater og kommentarer fra forfatterne er presentert i rapporten, i tillegg til kommentarer om hvor rimelig klassifiseringen virker og hvilke konklusjoner som kan dras. Basert på kunnskap om vassdragene fremstår klassifiseringene som rimelige, og metodikken kan ha nytteverdi for en grov analyse av konsekvenser av endringer i vassdraget.en_US
dc.description.abstractAbstract: Hydrocen work package 4.3 works towards expanding the environmental design concept that was established in the research center CEDREN. Different aspects that are important for a holistic evaluation of the positive and negative consequences and services of hydropower are added, and among these is the topic "flood dampening services". This report goes through the method that was developed for the classification of flood dampening services from hydropower reservoirs. The method shows potential flood dampening on an overview level by analyzing readily available data about reservoir sizes, yearly runoff, reservoir filling through the year, drawdown capacity, and the relationship between degree of regulation and flood peak dampening. The method is intended for systems with multiple reservoirs, and a classification is given for each individual reservoir seen in relation to the rest of the system. The system as a whole will also be classified. The method made so that it is easy to see how changes in the system affects the flood dampening services. The method has been applied in five different test-cases with the help of the power company Hydro, and the results have been discussed with those with local knowledge about the rivers. The method has been improved based on weaknesses that were discovered through the testing and suggestions from discussions. The results and comments from the authors are presented in this report, in addition to comments concerning how reasonable the classifications appear and which conclusions that can be drawn. Based on knowledge about the rivers and hydropower systems, the results appear reasonable, and the method can be useful for a coarse analysis of the consequences of changes in the river(s).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian Research Centre for Hydropower Technologyen_US
dc.relation.ispartofseriesHydroCen Report;17
dc.titleFlomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdragen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.localcode© Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen) 2020. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record