Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorValenta, Markonb_NO
dc.contributor.authorVillarroel, Carolina del Carmen Mazanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:30Z
dc.date.created2014-02-11nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier695663nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267992
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvordan innvandrere som har bodd noen år i Norge, opplever sosial integrering i hverdagen. Undersøkelsen viser til deres erfaringer knyttet til interaksjoner med nordmenn og andre, samt hvordan språk, kultur, identitet og tilhørighet er sentrale faktorer for hvordan informantene opplever deres sosiale integrering i Norge. Et godt sosialt nettverk sees som en levekårsressurs (Djuve og Hagen, 1995), det vil si at det å ha stabile, mellommenneskelige relasjoner, sosial tilknytning og tilhørighet er av vesentlig betydning for menneskets tilværelse og livssituasjon. Jeg er interessert i å se nærmere på utfordringene innvandrere kan oppleve i samhandling med andre. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative intervjuer med 7 informanter med latinamerikansk bakgrunn. Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i informantenes erfaringer og deres beskrivelser av hvordan de opplever deres møte med nordmenn. Resultatene viser at informantene som føler seg tryggest i norsk språk og føler kulturell tilhørighet til begge kulturer er best sosialt integrert. Mens de som mangler trygghet i norsk språk og er mer knyttet til egen kultur, opplever begrensninger og utfordringer knyttet til å bli kjent med nordmenn. Det uttrykkes likevel av mesteparten av informantene et ønske om å ha mer kontakt med nordmenn, da de opplever at slik kontakt blant annet er viktig for å føle tilhørighet. Men nettopp språkbarrierer, ulik forståelse av kultur og få kontaktpunkter med nordmenn på fritiden, fremstår som sentrale begrensninger for dette. For noen av informantene blir deres behov for sosiale relasjoner dekket hovedsakelig av personer som kommer fra samme bakgrunn, og disse relasjonene fremstår som sentrale for deres trivsel og hverdag i Norge. Ved å gå nærmere inn på den individuelle opplevelsen av hvordan informantene erfarer sosiale relasjoner med nordmenn, kan resultatene fra denne undersøkelsen bidra til å gi et nærmere bilde eller forståelse av hvilke utfordringer enkelte innvandrere kan oppleve i møte med nordmenn.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine how immigrants who have lived relatively few years in Norway, experience social integration in everyday life. The study refers to their experiences of interactions with Norwegians and others, as well as how language, culture, identity and feelings belonging are key factors for how the informants’ experience their social integration in Norway. A good social network is seen as a living resource (Djuve and Hagen, 1995), which means that having stable interpersonal relationships, social affiliation and feelings of belonging is essential for human existence and life situation. I am interested in finding out about the challenges they experience in interaction with others. The study is based on qualitative interviews with seven informants of Hispanic origin. This study is therefore based on the informants’ experiences and their descriptions of how they perceive their encounter with the Norwegians. The results shows that the informants who feel safest in the language and have a cultural feeling of belonging to both cultures are best integrated social. While the people who feel insecure in the language and more connected to their own culture experience limitations and challenges to get to know Norwegians. It is nevertheless expressed by most of the informants a desire to have more contact with Norwegians, as they feel that such contact is also important to feel a sense of belonging and that they fit in. But precisely language barriers, different understandings of culture and few points of contact with Norwegians in their spare time, appears as central constraints for this. For some of the informants, their need for social relationships is covered mainly by people who come from the same background, and these relationships appear to be central to their well-being and everyday life in Norway. By going into details on the individual experiences of how informants experience social relationships with the Norwegians, the results from this study can help to provide a detailed picture or understanding of the challenges some immigrants may experience in the encounter with Norwegians.  nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleInnvandrernes møte med nordmenn - en undersøkelse om sosial integrering av latinamerikanere i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel