Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøe, Melinanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:29Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:29Z
dc.date.created2014-01-30nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier692237nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4910-2 (trykt utg.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4911-9 (elektr. utg.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267986
dc.description.abstractAvhandlingen studerer flyktninger som er langtidsmottakere av sosialhjelp og utforsker hvem de er, hva årsakene er til at de ikke har fått arbeid i Norge og hva som skjer med deres situasjon over tid. Data er basert på en kvalitativ følgestudie av atten langtidsklienter i tre kommuner i Midt-Norge. Det er blitt gjennomført intervjuer med klientene hvert år i tre år samt observasjon av et kvalifiseringstiltak hvor ti av de atten deltok. Klientene som ble fulgt hadde bodd i Norge mellom ti og tjue år. Ansatte innen sosialtjenestene er også intervjuet. Avhandlingen tar opp langtidsklienters situasjon og ansattes arbeid fra ulike vinklinger, og består av fire publikasjoner i tillegg til en introduksjonsdel. Resultater viser at de færreste av klientene jeg fulgte har hatt arbeid, men samtlige har deltatt på kurs, tiltak og/eller praksisplass. De fleste har utdannelse og har arbeidet i sine opprinnelsesland. Jeg fant at selv med ytterligere forsterkede tiltak i perioden jeg fulgte dem, skjedde det ikke store endringer i deres situasjon. Informantene har skjør tillit til det offentlige og reagerer forskjellig på det å stå utenfor arbeidsmarkedet. Avhandlingen viser eksempler på reaksjonsstiler som spissformulert kan beskrives som den ydmyke, optimisten, den sinte, den deprimerte og den avslåtte kroppen. Ansatte forsøker å overbevise om at det nytter å prøve enda litt mer. De skal motivere, og de forteller klientene at «dette kvalifiseringstiltaket er noe helt nytt som skal få dere nærmere arbeidslivet». Klientene opplever tiltakene som «mer av det samme». De ansatte arbeider med å motivere, men deler samtidig frustrasjonene til klientene i forhold til tungrodde systemer i velferdstjenestene, vansker i forbindelse med arbeidssøking og andre barrierer som kan virke diskriminerende. Arbeidslinja og integreringspolitikken står sterkt i dette feltet. I avhandlingen problematiseres kvalifiseringsarbeid som virkemiddel, og mye tyder på at det ofte er samme type tiltak som settes i verk gang på gang, selv om de framstilles som noe helt nytt. Det ligger gode intensjoner til grunn, men spørsmålet er om tiltakene lover mer enn de kan holde. Avhandlingen antyder svakt samsvar mellom politiske ambisjoner om arbeidslivsdeltakelse og kvalifiseringstiltakenes faktiske utfall for de mest marginaliserte langtidsledige.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis focuses on refugees in Norway who are long-term recipients of public assistance, and explores the refugees’ situation and the social workers’ activities from different perspectives. The data derives from a qualitative long-term study (three years) of eighteen refugees in three municipalities in Central Norway. The thesis consists of four articles and an introduction contextualising the topics of the articles. The thesis discusses the utility of work-oriented approaches. The refugees have previously attended several work-oriented programmes, and the study shows that only minor changes to the refugees’ situation have occurred during a period of three years. The thesis shows that despite good intentions and efforts to adapt to the needs of each individual client, the same measures are put in place time and time again. The refugees’ confidence becomes increasingly fragile, and they express a feeling of being offered the same over and over. Different strategies for coping with this situation merge and a selection of typologies for self-presentation are presented in the thesis: the humble, the optimist, the angry, the depressed and the turned-off-body. The social workers attempt to convince their clients to continue putting in the effort, despite the futility of such efforts in previous years. Their role is to create motivation by convincing clients that «this qualification measure is different, and will bring you closer to employment». The social workers find themselves in a bind wherein they wish to help their clients find employment, but where the tools at their disposal do not yield the desired result. The social workers and their clients share the same frustrations over the unwieldy, ponderous welfare services, the difficulties of finding employment, structural barriers and prejudice. The refugees’ confidence becomes increasingly fragile, and they express that they feel they are offered the same over and over. The study indicates a mismatch between official ambitions and the actual outcomes of the work-oriented programmes for this marginalised group.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:6nb_NO
dc.relation.haspartRøe, Melina. "Why don't they want us?" Refugees still unemployed after many years in Norway.. Nordic Social Work Research. (ISSN 2156-857X). 1(2): 109-123, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2011.601135'>10.1080/2156857X.2011.601135</a>.nb_NO
dc.relation.haspartRøe, Melina. Arbeidskvalifisering blant langtidsledige flyktninger. Tidsskrift for velferdsforskning. (ISSN 0809-2052). 15(4): 292-303, 2012.nb_NO
dc.relation.haspartRøe, Melina. "Mange vil aldri greie å hjelpe". Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid: 149-167, 2011.nb_NO
dc.relation.haspartRøe, Melina. "What's in it for us?" Om å møte forventninger i feltet.. Fontene forskning. (ISSN 1890-9868). 4(2): 78-87, 2011.nb_NO
dc.titleGode grep for varig endring?: Flyktninger på vei fra sosialhjelp til arbeidnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD i sosialt arbeidnb_NO
dc.description.degreePhD in Social Worken_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel