Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristiansen, Kristjananb_NO
dc.contributor.authorBrønmo, Solvår Anitanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:28Z
dc.date.created2013-09-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier650037nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267974
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen er å finne ut hvilke faktorer som er viktig for at personer med KOLS skal oppleve at de mestrer utfordringer relatert til sin lidelse. En underproblemstilling her handler om å se hvordan informantene mestrer utfordringene de beskrev underveis i intervjuene. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av kvalitative intervjuer med seks personer med KOLS grad 2 til 4, som var på lungerehabiliteringsopphold. I analysedelen har jeg brukt grounded theory som analyseverktøy. Jeg fant fire temaer som ble klassifisert som indre faktorer relatert til mestring, som håp, håpløshet, skyld og tro på egen mestring. I tillegg fant jeg også fire faktorer jeg kalte for livsområder, som virket til å ha betydning for opplevelsen av mestring, og disse klassifiserte jeg som ytre faktorer som har betydning for mestring. Med tanke på hvordan de mestret, virket det å være mer bruk av problem-fokuserte mestringsstrategier i forhold til de utfordringene som informantene ga uttrykk for. Dette har jeg drøftet nærmere i oppgaven.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine which factors are important for individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) when it comes to coping with challenges related to living with the disease. A sub issue here is to see how the interviewees tackle the challenges they described during the interviews. The study was conducted using qualitative interviews with six people with COPD, grade 2 to 4, while they participated in a pulmonary rehabilitation program. In the analysis part, I have used grounded theory as an analytical tool. I found four themes that were classified as internal factors related to coping, such as hope, hopelessness, guilt and faith in own ability to cope. In addition, I also found four factors I called life areas, which seemed to affect the experience of coping. I classified those as external factors that affect coping. Considering how they coped, it seemed that problem-focused coping strategies where used the most in relation to the challenges informants expressed. I have discussed this in detail in the thesis.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectKOLSno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectmestringstrono_NO
dc.title"Hvor trykker skoen?" : En kvalitativ studie om mestring hos personer med KOLS i en rehabiliteringssituasjon : Hvilke faktorer er viktige for at personer med KOLS skal oppleve at de mestrer utfordringer relatert til sin lidelse?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel