Show simple item record

dc.contributor.advisorTøssebro, Jannb_NO
dc.contributor.advisorMagnus, Evanb_NO
dc.contributor.authorFlataas, Meretenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:19Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:19Z
dc.date.created2013-06-27nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier633842nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267931
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å synliggjøre de erfaringer studenter med ikke synlige funksjonsnedsettelser har med tilrettelegging i høyere utdanning. Gruppen med studenter som har funksjonsnedsettelser som ikke er synlige øker, og det er derfor viktig å se nærmere på hvilke utfordringer de kan møte og hvordan de håndterer dette. En side ved denne studien er å forsøke å få fram hvilke situasjoner studentene opplever som vanskelige og hva som oppleves som positive faktorer i studiesammenheng. Dette er viktig å vite mer om med tanke på å redusere risikoen for frafall før fullført studium. I denne oppgaven er fokuset som nevnt rettet mot erfaringer knyttet til tilrettelegging. Med utgangspunkt i dette ble problemstillingen for oppgaven som følger: «Hvilke utfordringer møter studenter med ikke synlige funksjonsnedsettelser, og hvordan kan vi forstå deres håndtering av utfordringene?» Denne oppgaven er en kvalitativ studie som er basert på dybdeintervjuer med fem informanter med ulike typer funksjonsnedsettelser som ikke er synlige. Fortolkninger av informantenes utsagn er gjort fra et hermeneutisk- fenomenologisk ståsted. De funn som er gjort i denne studien viser at studentene synes det er vanskelig å få informasjon om hvor de skal henvende seg for å få tilrettelegging, de mangler kunnskap om de rettigheter de har, og at de har bekymringer knyttet til stigmatisering og diskriminering ved å stå fram med vanskene sine. På den positive siden viser funn at det å få en fast kontaktperson ved tilretteleggingstjenesten har en positiv betydning for informantene i denne studien.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to highlight the experiences students with non-visible impairments have with facilitation in higher education. The group of students with non-visible impairments is increasing, and it is therefore important to look at the challenges they may face, and how they handle this. One aspect of this study is to highlight situations students experience as difficult, and what is experienced as positive factors when they are studying. This is important to know more about, in terms of reducing the risk of dropping out before graduation. In this paper the focus is, as mentioned, directed toward experiences related to adaption. Based on this, the approach to the problem in this research is as follows: «What challenges do students with non-visible impairments face, and how can we understand their handling of these challenges?» This thesis is a qualitative study based on in-depth interviews with five informants, all with different types of non-visible impairments. Interpretations of the informants’ statements are made from a hermeneutic-phenomenological standpoint. The findings in this study show that students find it difficult to get information regarding where to go in order to obtain any help with facilitation, they lack knowledge about the rights they have, and they have concerns related to stigma and discrimination by coming forward with their difficulties. On the positive side, the findings show that having a named contact person in an organization responsible for facilitation has a positive consequence for the informants.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleStudenter med usynlige funksjonsnedsettelser i høyere utdanning: Hva er utfordringene og hvordan håndteres de?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record