Show simple item record

dc.contributor.authorAadnesen, Bente Nesnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:07Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:07Z
dc.date.created2012-07-11nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier540711nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3584-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267858
dc.description.abstractTema for avhandlingen er samhandling mellom saksbehandlere i barneverntjenesten og foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunn i saksbehandling av barnevernssaker vedrørende unge jenter. Med samhandling menes her foreldredeltagelse og innflytelse i relasjonen mellom saksbehandler og foreldre. Studiens hoveddata er kvalitative intervju med saksbehandlere i barneverntjenesten og med foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunn som har erfaring fra undersøkelser i barnevernet. Hovedspørsmål i avhandlingen er; 1, Hvordan beskriver saksbehandlere i barnevernet samhandling med foreldre i saksbehandling av barnevernssak? 2, Hvordan opplever foreldre relasjonen til saksbehandlere i barneverntjenesten i saksbehandling av barnevernssak? Avhandlingens teoretiske referanserammer er brukermedvirkningsperspektiv,sosial konstruksjonisme og hermeneutikk. Både i intervjuene med saksbehandlerne og i intervjuene med foreldrene beskrives det varianter av samhandling med hensyn til foreldredeltagelse og -innflytelse i saksbehandlingen. I intervjuene med saksbehandlerne representerer ”begrenset foreldredeltagelse og innflytelse” og ”samarbeid” to ytterpunkt. Blant foreldreinformantene beskrives relasjoner til saksbehandlerne preget av enten tillit eller mistillit.Det fremkommer at måten saksbehandlere i barnevernet opptrer på i møtet med foreldrene, er av sentral betydning for hvordan relasjonen mellom foreldre og saksbehandlere utvikler seg, og for hvordan foreldrene opplever relasjonen. Sensitivitet og kultursensitivitet i kommunikasjonen er av sentral betydning for samhandling med foreldrene. Det handler om å møte foreldrene som subjekt ved å gi dem informasjon, tilrettelegge for språklig og innholdsmessig forståelse av informasjon, lytte til dem og konstruere en felles forståelse av situasjonen – og ut fra dette sette i verk tiltak som begge parter opplever å være til hjelp i den aktuelle situasjonen. Etniske minoriteter representerer nye brukere i barnevernet.En profesjon vil alltid være sårbar når sentrale oppgaver endrer seg. Nye brukergrupper skaper nye utfordringer i samhandlingen og endrer kompetansebehovet i barnevernet. Noen av de svakhetene som fremkommer ved samhandlingen kan tilskrives forhold på individuelt nivå, men det er viktig ikke bare å individualisere årsakene. Noe av årsakene til svakhetene som fremkommer kan også tilskrives forhold på strukturelt nivå. Det empiriske materialet gir også innsikt i ulike dilemma rammer gir for saksbehandler og saksbehandlingennb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:149nb_NO
dc.titleJeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge. Men de må også skjønne at min bakgrunn er en del av meg: En studie av samhandling i barnevernet mellom saksbehandlere og foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunnnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD i sosialt arbeidnb_NO
dc.description.degreePhD in Social Worken_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record