Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Beritnb_NO
dc.contributor.authorGarten, Jannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:51Z
dc.date.created2011-10-24nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier451084nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267795
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg skrevet om innsatte og veien dit de er i dag. Fokuset ligger på hva som gjorde at informantene startet med kriminalitet, om første soning brakte med seg noen ettervirkninger, informantenes holdning til kriminalitet og hvorvidt rus er et aktuelt tema for deres kriminelle karriere. Jeg har foretatt ti kvalitative intervjuer på to fengsler i Kriminalomsorgens region Nordøst. Informantenes alder var fra 23-43 år, og de hadde fra en til et ukjent antall soninger. Informanten med et ukjent antall soninger, hadde mistet tellingen i hvor mange ganger han hadde vært inne til soning. Formålet med oppgaven var å få frem informantenes oppfattelse av fengsel og hvilken virkning første soning eventuelt har hatt for deres kriminelle karriere. Jeg ønsker å undersøke deres erfaring av soning i ung alder og hvordan denne virker inn på den kriminelle karrieren. Samfunnets offentlige begrunnelser er en rehabilitering av innsatte, teori om allmennpreventiv eller avskrekkende virkning, troen på uskadeliggjøring av lovbryteren gjennom individualprevensjon, og tanken om fengsel som en rettferdig gjengjeldelse for ofret og samfunnet. Mathisen (2007) mener fengsel ikke kan forsvares ut fra dette. I denne oppgaven ser jeg på rehabiliteringsaspektet ved fengsel, sett fra de innsattes side. Informantene i min studie fortalte at fengsel og første soning skapte en eksplosiv eskalering av kriminaliteten. Informantene var 16-19 år under første soning og fortalte at deres unge alder gjorde dem mer påvirkelige enn om de hadde sittet inne første gang senere i livet. Flere opplevde førsteinntrykket av fengsel som skremmende, men dette gikk fort over da de ble tatt godt i mot av sine medinnsatte. Førstegangssonere blir lært opp og omgangskretsen av kriminelle blir stor i løpet av fengselsoppholdet grunnet sirkulasjonen av innsatte som er inne til soning. Mine informanter fortalte om en betraktelig øking i motivasjonen for videre kriminalitet etter første soning siden deres kriminelle kompetanse hadde nådd nye høyder.nb_NO
dc.description.abstractIn this assignment I've written about inmates and their road to where they are today. My focus is on why my sources got involved with crime, whether the first detention had any after effects, their attitudes towards crime and whether drugs or alcohol is a factor in their criminal career. I've made ten qualitative interviews. The sources' age ranges from 23 to 43 and they have had from one up to an unknown number of sentences. The source with an unknown number of sentences had lost count of how many convictions he had. The purpose of my assignment was to convey the inmates' perception of prison and what effect, if any, the first incarceration have had on their criminal careers. I've also tried to find out about their experiences with sentences at a young age and what effect this might have had on their criminal career. Societies' official reasons for incarceration is rehabilitation of the inmates, a theory of preventative or deterrent effect, the belief in an neutralizing of the inmate through individual preventative measures and the idea of a prison sentence as a form of retribution for the victim and society at large. Mathisen (2007) feels prison sentences can not be justified through these reasons. In my assignment I'll look at the rehabilitation aspect of prison, from the inmates' point of view. The sources in my study told me that prison and their first incarceration led to an explosive escalation of their criminal activities. My sources were all between 16 and 19 years old during their first sentences, and felt that their young age made them more impressionable than if they'd gone to jail later in life. Most experienced prison as an intimidating place at first, but that this soon passed as they were all taken good care of by their fellow inmates. First time convicts are trained and their circle of criminal acquaintances are expanded hugely due to the amount of people going in and out of prison. My sources told me that their desires to pursue a further career in crime was increased by their first sentence, as their abilities and knowledge had increase while in prison.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleFengsel - en rekrutteringsskole for kriminelle?: En kvalitativ studie blant insattenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel