Show simple item record

dc.contributor.authorBulling, Ingunn Skjesolnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:47Z
dc.date.created2011-07-21nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier431655nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267774
dc.description.abstractI politiske føringer har det over lang tid vært fokus på samordning av kommunale tjenester for personer med sammensatte behov. Denne oppgaven tar utgangspunkt i en kartleggingsstudie som er første trinn i et aksjonsforskningsprosjekt, SARBU. Det er et samarbeidsprosjekt mellom en kommune i Nord- Trøndelag og Høgskolen i Nord- Trøndelag. Prosjektet ser på samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov. Kartleggingsundersøkelsen har blitt gjennomført i fokusgrupper, der deltakerne var i grupper sammen med kollegaer fra samme arbeidsplass eller andre som hadde en lignende funksjon i kommunen. Det ble til sammen gjennomført ni gruppesamtaler. Transkriberte intervju dannet grunnlaget for analysene og drøftingene i denne oppgaven. Oppgaven har fokus på tre sentrale spørsmål, og drøfter ut ifra disse utfordringer og muligheter i samhandlingen rundt barn og unge med sammensatte behov. Temaene spørsmålene tar opp er helhetsperspektivet i samhandlingen mellom de ulike instansene, utfordringer og muligheter i samhandlingen, og betydningen av synet på hva som er relevant kompetanse for samhandlingen mellom de ulike aktørene. De sentrale spørsmålene er utledet fra kategorier og tema som ble interessante i arbeidet med materialet. Teorien som benyttes i denne oppgaven er også valgt ut fordi den ble interessant gjennom deltakernes beskrivelser. Empirien i denne oppgaven viser at deltakerne opplever samhandlingen rundt barn og unge med sammensatte behov som utfordrende. Mange av deltakerne var opptatt av helhet i tjenesteytingen, men de opplevde det som vanskelig å innfri intensjonene om samordnede tjenester av flere grunner. Instansene har forskjellige forventninger til hverandre og ulike faglige perspektiv. Det gjør at samhandlingen blir utfordrende, men også utviklende i de tilfellene der det fungerer. Deltakerne er opptatt av ulike barrierer som fysiske strukturer, taushetsplikt, manglende kjennskap til hverandre og utydelige retningslinjer og rutiner. Barrierene som deltakerne beskriver er gjenkjennbare fra litteratur om tverrfagligsamhandling. I tillegg til de barrierene deltakerne selv tok fram var det andre elementer i samtalene som ble interessante. I oppgaven ser jeg nærmere på behovet for kunnskapsutvikling, og drøfter om det kanskje kan være like viktig med økt felles kunnskap som en større grad av forflytning av informasjon om de enkelte tjenesteytere. Som det siste temaet i drøftingen har jeg valgt å sette fokus på hvordan tjenesteyternes kompetanse får betydning i samhandlingen.  nb_NO
dc.description.abstractPolitical guidelines have long addressed the coordination of public health services, especially when it comes to providing services from more than one sector to the same individual. This thesis is based on a study which is the first part in an action research project, SARBU. The project is a collaboration between the municipality of North Trøndelag in Norway and North Trøndelag University College. The project focuses on the interaction between employees or agents of the various public sectors that provide services for children and youth. The study investigates professionals’ perceptions on their collaboration through focus groups. The groups were constructed in a way that people from the same sectors or who had similar responsibilities were grouped together. Nine group discussions where conducted in the study, and the transcribed text from these discussions form the foundation for my analysis. The thesis focuses on three key questions, and they form the basis for my discussions of challenges and potential in the interaction that takes place with regard to children and youth with complex needs. The questions address the holistic perspective in the interaction between sectors, challenges and opportunities within the interaction, and how the collaboration is influenced by how the participants acknowledge the expertise of other staff members. The analysis is conducted in an hermeneutic tradition, where both the totality of the material, and of the individual parts has been important in the process. The key questions are derived from the categories and topics that emerged during the process of working with the material. The theory used in this thesis task is also selected because it became important trough the participants' descriptions. Empirical findings in this study show that participants experience their collaboration in the cases of children and youth with complex needs as challenging. The importance of providing services that were well coordinated was a concern of many of the participants, but they also thought it was challenging to do. The different sectors have different expectations ofeach other and they represent different academic perspectives. This makes the interaction challenging, but also provides opportunities for development in those cases where they make it work. Participants are concerned with various barriers such as physical structures, confidentiality, a lack of familiarity or understanding of what other colleagues can contribute, and unclear policies and procedures. The barriers that the participants describe are recognizable from the literature on interdisciplinary collaboration. In addition to the barriers the participants presented, there were other elements in the material that I found interesting. I examine the need for knowledge development, and discuss whether it might be just as important to increase the participants’ common fund ofknowledge, as to contribute to a greater degree of mobility of information about individual service providers. As the last topic of discussion I have chosen to focus on how the participants’ view of relevantexpertise will be important in the interaction.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectfunksjonshemningno_NO
dc.title«Barnet er helt»: En studie av samhandling rundt barn og unge med sammensatte behovnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record