Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoven, Oddny Midtlyngnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:42Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:42Z
dc.date.created2011-03-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405203nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267749
dc.description.abstractOppgavens tema er pasienters erfaringer etter lang tids kritisk sykdom og intensivbehandling og hva som er viktig i tidlig rehabiliteringsfase. Forskning beskriver et mangfold av fysiske, psykiske og kognitive følger hos pasienter behandlet i intensivavdelinger. Det gir store utfordringer i umiddelbare overflyttingsfase til sengepost og i tidlige rehabiliteringsfase, først og fremst for pasientene selv, men også for helsepersonellets oppfølging av pasientene. Forskning rettet mot pasienters overflyttingsfase og ulike oppfølgingsintervensjoner er dermed viet stor interesse. Gjenvinning av fysisk funksjon tar lang tid og rekonvalesensen kompliseres av manglende hukommelse for hendelser, samt plagsomme psykiske minner. Intervensjoner knyttet til oppfølgingssamtaler og bruk av dagbok ser ut til å redusere psykiske plager og gir bedre forståelse for sykdomstida. Imidlertid er det funnet lite kvalitativ forskning som belyser pasienters erfaringer med rehabilitering de første seks ukene etter overflytting til sengepost. Hensikten med studien er å vinne økt kunnskap og forståelse for hva pasienter erfarer i denne fasen og å identifisere hvilke faktorer som har betydning for rekonvalesensen. Kunnskap om dette anses som avgjørende når helsepersonell skal hjelpe pasienter. For å få kunnskap om fenomenet er det gjort feltobservasjon og kvalitative intervjuer. Gjennom en tematisk analyse gis innblikk i situasjoner som viser hva det handler om for intensivpasienten. I den teoretiske analysen av materialet anvendes begreper innenfor kroppsfenomenologi, hermeneutikk og salutogenese. Ved å anerkjenne pasientens livsverden og den kroppslige erfaring, søker studien å vise at pasientens erfaringer springer ut fra en dyp og uoppløselig samhørighet mellom kropp og bevissthet, knyttet til helheten ved det å være menneske. Pasientene erfarer uttalt kroppslig utmattelse, kjennetegnet med kraftløshet, muskelsvakhet og manglende bevegelighet, respirasjonsbesvær, appetittløshet og kvalme, men også med et virvar av tanker og drømmer, samt nedsatt hukommelse og forståelse for det som har skjedd. Sykdomstida og erkjennelsen av en mulig dødelig utgang innebærer en dyptgripende erfaring. Pasientene er totalt prisgitt medisinske – og sykepleiefaglige vurderinger og tiltak, og har begrensede forutsetninger for å delta i egen rehabilitering. Pasientens følelse av velvære og trygghet, opplevelsen av å få stemmen tilbake, samt framskritt gjennom økt bevegelighet og ervervelse av gamle og nye ferdigheter representerer et vendepunkt, noe som synes å være viktig for håp om bedring, for motivasjon og opplevelsen av rehabiliteringa som meningsfull. Helsepersonell kommenterer og poengterer framgangen underveis, men erkjennelsen av vendepunkt kommer som en følge av pasientens egen oppdagelse. Gjennom å fortelle om sine opplevelser, gis pasienten en første mulighet for å sortere inntrykk og forstå noe av det som har hendt. Dette, i tillegg til besøk tilbake til intensivavdelinga eller andre omgivelser, blir en hjelp i oppklaring av virkelige og uvirkelige drømmer og hendelser. Med opplevelse av håndterbarhet, vendepunkt og en viss forståelse for sin situasjon, gir det mening å kjempe mot bedring, der pasientene, framfor å fokusere på at de kunne ha vært død, heller fokuserer på at de faktisk lever. Nøkkelord: Critical care, intensive care, critical illness, life experience, long time care, liaison, follow up, rehabilitation, recovery, critical care outreach service, phenomenology, nursingnb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titlePasienters erfaringer etter lang tids kritisk sykdom og intensivbehandling: Hva er viktig i tidlig rehabiliteringsfase?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel