Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKiik, Riinanb_NO
dc.contributor.authorSvenning, Aslaug Skarsaunenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:29Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:29Z
dc.date.created2011-02-08nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier395961nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267710
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn for oppgaven «Bevegelse fra hjertet» er et av mange miljøterapeutiske tiltak rettet mot mennesker med demens. Bakgrunn for denne undersøkelsen var å få innblikk i hvordan ansatte opplever og erfarer «Bevegelse fra hjertet». Problemstilling Oppgavens problemstilling er «Hvordan opplever ansatte ved sykehjem «Bevegelse fra hjertet»  som prosjekt og metode i bruk blant mennesker med demens?» Metode Datamaterialet er basert på ni semistrukturerte kvalitative intervju av ansatte samt intervju av de to prosjektlederne for «Bevegelse fra hjertet». Det har vært sentralt i denne masteroppgaven å se på hvordan ansatte har opplevd og erfart «Bevegelse fra hjertet» både som prosjekt drevet av prosjektleder og som metode i bruk hos mennesker med demens. Det er brukt en fenomenologisk metode for å analysere datamaterialet. Konklusjon De ansattes beskrivelser av «Bevegelse fra hjertet» viser at metoden og prosjektet er godt tilpasset mennesker med demens; Den skaper livskvalitet, gir meningsfylte hverdager og gode opplevelser gjennom at metoden tar utgangspunkt i hvert enkelt individ, bruker ulike miljøterapeutisk tiltak og tilpasser alt til hver enkelt beboer. Metoden oppleves som en god måte å skape kommunikasjon og kontakt med beboerne på, og metoden bruker aktivt kroppens hukommelse, både i form av at man kan lære beboerne nye fysiske ting og at man kan skape gode øyeblikk her og nå som setter seg i kroppen som følelser. Som effekt og virkning opplever de ansatte alt fra gode øyeblikk, ro, glede, og evnen til å gjøre ting selv, for eksempel bedret gangfunksjon og spise selv. «Bevegelse fra hjertet» kan bidra til å forsterke det individuelle og personsentrerte fokuset innen demensomsorgen på sykehjem. De ansatte er positive til selv å bruke metoden og ønsker mer opplæring i metoden for slik å øke bruken av den. Nøkkelord: Mennesker med demens, ansatte på sykehjem, miljøterapi, livskvalitet, kroppshukommelse og personsentrert demensomsorgnb_NO
dc.description.abstractSUMMARY Background «Bevegelse fra hjertet» (“Movement from the heart”) is one of many milieu therapeutic initiative towards people with dementia. The background for this study has been to explore how nursing home staff experience «Bevegelse fra hjertet». Research question This study asks the following question: «How do the staff members who work at nursing homes involved in «Bevegelse fra hjertet» experience the project and method in use among people with dementia?» Method The study is based on nine semi structured qualitative interviews with staff members and two with project managers from «Bevegelse fra hjertet». The aim of study has been to look at how the staff members experience «Bevegelse fra hjertet» as a project done by the project manager and as a method in use among people with dementia. The analysis has been done with use of a phenomenological method. Conclusion The staff members' descriptions of «Bevegelse fra hjertet» show that the method and project is well adapted to people with dementia. «Bevegelse fra hjertet» promotes quality of life in the daily life, it creates good experiences through methods suited for each individual, and it uses different milieu therapeutic methods and adjusts itself to each nursing home resident. The method is experienced as a good way to create communication and contact with people with dementia and it actively uses embodied knowledge: People with dementia can learn new physical things and can create good ongoing moments that embody themselves as feelings. The effect and influence the staff members experience is good moments, calmness, joy, and the ability to do more on their own, for example gaining a better ability to walk and eat by themselves. «Bevegelse fra hjertet» can contribute to strengthening the individual and person centred focus within dementia care in nursing homes. The staff members are positive towards using the method themselves and request more education about the method to increase the use of it within the staff. Keywords: People with dementia, nursing home staff, milieu therapy, quality of life, embodied knowledge, and person-centred dementia care.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleBevegelse fra hjertet - det som kommer fra hjertet går til hjertet.: En kvalitativ studie av ansatte sine opplevelser med "Bevegelse fra hjertet" i bruk hos mennesker med demens på sykehjem.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel