Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonnynb_NO
dc.contributor.authorKristiansen, Orjan Ringstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:46Z
dc.date.created2013-09-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier648746nb_NO
dc.identifierntnudaim:9356nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267518
dc.description.abstractByggenæringen har lenge slitt med lavere produktivitet enn øvrige deler av dennorske industrien. Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge årsaksbildet bak denlave produktivitetsveksten. Herunder både direkte årsaker til den lave produktivitetsveksten,og hindringer og barrierer som står i veien for å få gjort noe meddenne situasjonen. I tillegg til dette har oppgaven hatt som mål å identifisere tiltakog metoder som kan hjelpe næringen i arbeidet med å høyne produktiviteten.Et av disse tiltakene er prestasjonsmålinger. I arbeidet med oppgaven har detblitt sett nærmere på utbredelsen av prestasjonsmålinger blant norske entreprenørbedrifter,blant annet for å kartlegge om dette er noe bedriftene bruker som ethjelpemiddel på veien mot høyere produktivitet.Arbeidet er gjennomført i løpet av vårsemesteret 2013. I arbeidet med masteroppgavenhar det blitt gjennomført et større litteraturstudie. Formålet med dettehar vært å etablere et teoretisk fundament knyttet til emnene produktivitet, logistikkog prestasjonsmålinger. I tillegg til litteraturstudiet har det blitt innhentetinformasjon fra en rekke norske entreprenører vedrørende deres forhold til brukenav prestasjonsmålinger.Funnene fra litteraturstudiet viser at lav produktivitet i byggenæringen ikke eret problem vi bare finner her i Norge. Det er tydelig at en rekke andre land slitermed de samme problemene. Det bakenforeliggende årsaksbildet er komplekst, menmange av utfordringene har sitt utspring i de fundamentale trekkene ved et byggeprosjekt.Høy grad av kompleksitet, et stort antall involverte aktører og midlertidigeprosjektorganisasjoner er trekk ved byggeprosjekter som har stor påvirkningskraftpå produktivitetsnivået i byggenæringen.Legg til et omfattende lov- og regelverk som næringen er forpliktet å forholdeseg til, så er forholdene godt lagt til rette for å bremse produktivitetsveksten inæringen.Ut fra Lean-filosofien har det sprunget ut en rekke ulike tiltak og metoder somhar til hensikt å effektivisere prosessene i en bedrift, da spesielt i form av å reduserede ulike formene for sløsing. De fleste av disse metodene er opprinnelig utviklet tilbruk i den stasjonære industrien, men det viser seg at de også kan tilpasses bruki byggenæringen. Implementering av slike tiltak er utprøvd i flere byggeprosjekter,med vellykkete resultater.iiiEn annen metodikk som kan hjelpe næringen med å komme på rett kjøl erprestasjonsmålinger. Det er imidlertid tydelig at dette er metodikk som fortsatt errelativt upløyd mark blant norske entreprenørbedrifter. De største bedriftene harressurser nok til å kunne utvikle og implementere helhetlige målesystemer. Hos demindre aktørene foretas det enkeltmålinger når det måtte finne behov for det, mendet er få som har implementert helhetlige systemer.En stor del av utfordringen i denne sammenhengen er å komme frem til rammeverkfor prestasjonsmåling som har en lav terskel for å komme i gang, og som erenkelt å følge opp i bedriften. I tillegg er det viktig at prestasjonsmålesystemet tarhensyn til at alle byggeprosjekter er forskjellige. På denne måten vil man kunneinnhente målinger som er bedre egnet til bruk i sammenligning av ulike prosjekterog bedrifter.Årsakene til den lave produktivitetsveksten har hatt mange år på å få rotfestei bransjen, så det vil kreve en solid innsats fra alle involverte aktører få gjort noemed situasjonen. Langsiktige samarbeidsavtaler mellom aktørene i bransjen, tidliginvolvering av utførende aktører og implementering av Lean-metodikk er noen avtiltakene som kan bidra til høyere produktivitet.Okt bruk av prestasjonsmålinger vil også bidra til at bedrifter i byggenæringenfår konkrete tilbakemeldinger på arbeidet sitt, samt at det muliggjør sammenligningmed andre aktører i næringen.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleProduktivitetsutfordringer i norsk byggenæring: Årsaker og tiltaknb_NO
dc.title.alternativeProductivity Challenges in the Norwegian Construction Industry: Causes and Measuresnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber128nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record