Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorStavang, Kristin Ellekjær
dc.date.accessioned2020-08-16T16:05:00Z
dc.date.available2020-08-16T16:05:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672524
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt effekten tilgang på PC har på lesetestresultater hos elever i fjerde klasse i to land; Norge og Colombia. Hensikten var å finne ut om det var ulike avkastningsforhold på tilgang til PC mellom de to respektive landene og eventuelt om det var andre forklaringer som minket eller økte forskjellene på avkastningen. Jeg benyttet et datasett for hvert land fra PIRLS 2001 undersøkelsen. PIRLS 2001 var en undersøkelse på barn sine leseferdigheter og leseforståelse. Utfra datasettet valgte jeg relevante variabler for utformingen av skoleproduktfunksjonen presentert i kapittel 2. Variablene inkludert i analysen faller innenfor kategoriene som inngår i skoleproduktfunksjonen. Deretter definerte jeg de inkluderte variablene og utførte deskriptiv statistikk. Den deskriptive statistikken viste forskjellene mellom elevene i Norge og Colombia, og ga oss et utgangspunkt for analysen. En OLS-estimeringsmetode ble utført for å undersøke hvorvidt PC-tilgang påvirker elevresultatene i hvert land, gitt effektene av medelev-, hjemme- og skolekarakteristika. Modellen var bygd opp i fem deler, slik at jeg kunne se den isolerte effekten av gitt karakteristika. Resultatene fra de ulike modellene ble deretter testet ved hjelp av t- og f-tester, for å konkludere om estimeringene var statistisk signifikante eller ikke. Hovedfunnene i analysen er at elever i Norge har bedre resultater på testene, men Colombia har en positiv og høyere avkastning på bruk av PC i skolen. En mulig forklaring på hvorfor norske elever presterer bedre enn colombianske elever kan komme av velstandsgapet. I Colombia lever mange barn under fattigdomsgrensen og det er høyt frafall fra skolen i ung alder. Fra den deskriptive statistikken om forklaringsvariablene i kapittel 3 så vi at har norske elever bedre gjennomsnittlige lesetestresultater, sterkere pedagogiske ressurser i hjemmet, færre elever på trinnet, og større tilgang på PC på skolen. De utgangspunktene fører til at colombianske elever har et større forbedringspotensial og vil derfor få en bedre effekt av tilgang på PC i klassen.
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhengen mellom elevprestasjoner og tilgang på PC i klassen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record