Show simple item record

dc.contributor.advisorWexsahl, Asbjørn
dc.contributor.authorHaukaas, Sara Kleppen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:53Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672507
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å definere og diskutere forbedringsområder knyttet til Nye Veier AS sin utførelse av konkretiseringsfasen. For å få til dette tar denne oppgaven utgangspunkt i det 23 kilometer lange veiprosjektet E6 Ranheim-Værnes, som er selskapets første utbyggingsoppdrag i Trøndelag. Med formål å bli i stand til å besvare denne oppgavens problemstilling har det blitt foretatt omfattende litteratur- og internettsøk. I tillegg har data fra Nye Veier AS blitt oversendt og semi-strukturerte intervjuer blitt gjennomført. Oppgaven konkluderer med at det trolig vil være verdifullt å utføre en komplett eller delvis verifikasjonssjekk i anskaffelsesprosessene relatert til fremtidige prosjekter, ettersom dette vil kunne gi Nye Veier AS økt trygghet rundt at de(n) riktige leverandøren(e) er identifisert. Videre trekkes slutningen om at tydeligere retningslinjer for kommunikasjon i denne fasen vil være gunstig. På denne måten vil man trolig oppnå en mer strukturert og effektiv dialog. Dette forutsetter imidlertid en endring av oppstartsmøtet, hvilket typisk utgjør begynnelsen på akkurat denne fasen. Som et ledd i å angi og drøfte forbedringsområder for konkretiseringsfasen undersøker oppgaven også i hvilken grad det er samsvar mellom instruksene for konkretiseringen skildret i litteraturen og konkretiseringsfasen for E6 Ranheim-Værnes fra 2018. Her fremkommer det at det definitivt er betydelig overensstemmelse, både når det kommer til innhold og tidsbruk. Det bemerkes samtidig at veiprosjektet i Trøndelag har innlemmet temaet Corporate Social Responsibility, også kjent som CSR, i konkretiseringsfasen, og med det beveget seg utenfor rettesnorene funnet i relevant litteratur. I oppgaven belyses også betydningen av den integrerte samhandlingsfasen, som Nye Veier AS har valgt å plassere mellom konkretiseringsfasen og gjennomføringsfasen, og som ikke er en del av den opprinnelige BVP-modellen. Erkjennelsen er at denne nok vil ha vesentlig innvirkning, fordi man i konkretiseringsfasen ofte ikke har mer enn en grov skisse over hva som skal bygges. Dette betyr imidlertid ikke at fasen kan eller bør fjernes. Gjennom denne legges nemlig fundamentet for solid og konfliktfri gjennomføring av integrert samhandling og utførelsesfasen.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis was to uncover different areas of improvement related to Nye Veier AS´s execution of the clarification phase. The clarification phase makes the third in a total of four phases within Best Value Procurement (BVP) and is often considered to be both the most important and the most demanding. In order to accomplish this goal this thesis focuses on the 23-kilometer-long project E6 Ranheim-Værnes, which is the company’s first building assignment in Trøndelag. In an attempt to answer the research question presented in this assignment an extensive study of literature has been conducted. In addition to this, various types of data have been provided by Nye Veier AS. A number of semi-structured interviews has also been orchestrated during a period of approximately three months. The bachelor thesis states that a verification check should be carried out before transitioning to the clarification phase. This will provide the company with an important sense of security regarding choice of vendor(s) for newer projects. The thesis also concludes that clearer guidlines for communication might be beneficial because this will contribute to a smoother and more efficient dialog between the different parties. However, this presupposes a reshape of the kick-off meeting (startup), which usually marks the beginning of the clarification phase. With the aim of naming areas of improvement related to the clarification phase, this assignment also investigates the compliance between the clarification phase described in pertinent literature and the one conducted as a part of the project E6 Ranheim-Værnes. The verdict is that the compliance is significant, meaning that all major subjects seem to be addressed and that the duration is according to the suggestions. Nonetheless, this project has included CSR as a subject, and in that way surpassed the guidelines found in relevant literature. Furthermore, this assignment also sheds light on the impact of the interaction-phase, which follows the clarification phase. This is not a part of the original model, and has been added by Nye Veier AS. The realization is that this addition will have an impact on the execution of the clarification phase since one commonly only has a brief idea of what is being built at this point in the process. Despite this, it is not suggested to eliminate the clarification phase. The foundation for a good and conflict-free execution of the remaining phases is built here.en
dc.publisherNTNU
dc.titleErfaringer fra konkretiseringsfasen knyttet til veiprosjektet E6 Ranheim-Værnes og grep for bedre gjennomføring i fremtiden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record