Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Viggo Gabriel Borg
dc.contributor.advisorHynne, Bjørnar
dc.contributor.advisorMidthjell, Trond
dc.contributor.advisorLeth-Olsen, Jostein
dc.contributor.authorWegge, Jørgen
dc.contributor.authorFinvåg, Ole Kristian
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:30Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672315
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å definere suksesskriterier og suksessfaktorer for implementeringen av Infor EAM hos Elkem Thamshavn. Oppgaven inneholder seks resultatmål: Ståstedsanalyse av nåværende vedlikeholdsstyringssystem Infor M3, litteraturstudium om moderne vedlikeholdsstyringssystem, Infor EAMs styrker og svakheter, Infor EAM i andre bedrifter, vurdering av Thamshavns nye anleggsstruktur, identifisering av suksesskriterier og suksessfaktorer for implementeringsprosjektet. Ståstedsanalysen av Infor M3 hadde som hensikt å søke hvordan Thamshavns medarbeidere opplevde systemet og hva slags lærdom man kunne ta med seg videre til Infor EAM. Hovedfunnene i analysen var at Infor M3 oppleves som et tregt og tungvint program å bruke, og at det ikke har blitt satset på tilstrekkelig med opplæring. Gruppen konkluderte med at disse to funnene hadde en sterk sammenheng. Gruppen gjennomførte et litteraturstudium for å lære hva et moderne vedlikeholdsstyringssystem på Thamshavn bør inneholde, og konkluderte med at Infor EAM oppfylte disse kriteriene. Videre identifiserte gruppen Infor EAMs styrker og svakheter hos Thamshavn. De identifiserte styrkene var at systemet er brukervennlig, skalerbart, konfigurerbart og har gode søkefunksjoner. Den viktigste svakheten var hvordan vedlikeholdsprogram styres etter utstyrsklasser og -kategorier. Dette viste seg å være en utfordring for Thamshavns nåværende vedlikeholdsprogram. For å vise eksempel på Infor EAMs skalerbarhet og konfigurerbarhet, viste gruppen til programvarens rolle i CERN. Selskapet bruker Infor EAM til å styre vedlikeholdet til over en million komponenter, og brukes gjennom flere forskjellige brukergrensesnitt. Gruppen har vurdert Elkem Thamshavns nye anleggsstruktur opp mot relevant teori og Thamshavns ønsker og mål. Konklusjonen er at den nye anleggsstrukturen står i henhold til Elkems mål og ønsker, men gruppen har foreslått visse endringer for å gjøre anleggsstrukturen ryddigere.   Basert på funn fra ståstedsanalysen, relevant litteratur og intervju, har gruppen definert følgende suksesskriterier og suksessfaktorer for implementeringen av Infor EAM hos Elkem Thamshavn: Suksesskriterier: 1. Sluttdato for implementering 2. Prosjektbudsjett for implementeringsprosjekt 3. Reduserte vedlikeholdskostnader 4. Minst 85% av medarbeidere svarer JA i en medarbeiderundersøkelse til at Infor EAM er en forbedring fra Infor M3. Suksessfaktorer: 1. Prosjektplan med en definisjon for hver oppgave som kreves for å fullføre prosjektet 2. God kvalitet på grunndata 3. Stegvis implementering av Infor EAM 4. Primus motor for innføring av Infor EAM 5. Grundig opplæring i bruk av Infor EAM 6. Kommunikasjon mellom prosjektdeltakere og medarbeidere 7. Medarbeiderinvolvering i implementeringsstegene
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has been to define success criteria and success factors for the implementation of Infor EAM at Elkem Thamshavn. The thesis contains six performance targets: Site analysis of current maintenance management system Infor M3, literature study on modern computerized maintenance management systems, Infor EAM's strengths and weaknesses, Infor EAM in other companies, assessment of Thamshavn's new plant structure, defining the success criteria and success factors for the implementation of Infor EAM. The site analysis of Infor M3 was intended to shed light on how Thamshavn's employees experienced the system and what kind of lessons Thamshavn could take with them to Infor EAM. The main findings of the analysis were that Infor M3 is perceived as a slow and cumbersome program to use, and that there has not been sufficient user training. The group concluded that these two findings had a strong correlation. The group conducted a literature study to learn what a modern computerized maintenance management system at Thamshavn should contain and concluded that Infor EAM met these criteria. Furthermore, the group identified some of Infor EAM's strengths and weaknesses at Thamshavn. The strengths identified were that the system is user-friendly, scalable, configurable and has good search capabilities. The main weakness was how maintenance programs are managed by equipment classes and categories. This proved to be a challenge for Thamshavn's current maintenance program. To show examples of Infor EAM's scalability and configurability, the group pointed to the role of the software in CERN. The company uses Infor EAM to manage the maintenance of over one million components and is used through several different user interfaces. The group has evaluated Elkem Thamshavn's new plant structure against relevant theory and Thamshavn's wishes and goals for the new structure. The conclusion is that the new structure is in line with Elkem's goals and wishes, but the group has proposed certain changes to make the structure tidier. Based on findings from the site analysis, relevant literature and interview, the group has defined the following success criteria and success factors for the implementation of Infor EAM at Elkem Thamshavn: Success criteria: 1. End date of implementation. 2. Project budget for implementation. 3. Reduced maintenance costs. 4. At least 85% of employees answer YES in an employee survey that Infor EAM is an improvement from Infor M3. Success factors: 1. Project plan with a definition for each task required to complete the project. 2. Good quality of master data. 3. Step-by-step implementation of Infor EAM. 4. Primus motor for introducing Infor EAM. 5. Communication between project participants and employees. 6. Thorough training in using Infor EAM. 7. Employee involvement in the implementation steps.en
dc.publisherNTNU
dc.titleImplementering av Infor EAM hos Elkem Thamshavn
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel