Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBracchi, Tania
dc.contributor.advisorRasmussen, Tore
dc.contributor.authorHanger, Lene Malvik
dc.contributor.authorHarms, Albert Bråten
dc.contributor.authorHillestad, Mirabai
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:25Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672310
dc.description.abstractUtvidelsen av vindenergi i TrønderEnergi krever grundig planlegging. TrønderEnergi har derfor opprettet prosjektet TrønderEnergi READY som skal foreberede bedriften på ansvaret som kommer med overtakelser av vindparker, samt å redusere risiko som vil kunne påvirke kostnader, kvalitet og varighet av aktiviteter. Problemstillingen var: Viktigheten av PfO i handover av store kraftverk og mulige forbedringer i prosessen. Overtakelsesprosessen kan deles inn i ulike faser som for eksempel planlegging, utbygging og idriftsettelse. Planleggingen består av å opprette ulike dokumenter som er viktige for en sømløs overgang, samt å definere en organisasjonsmodell og lage en oversikt over risiko som kan oppstå i løpet av prosjektet. Det ble gjennomført en "case study" av TrønderEnergi sin prosess, og gitt tilgang til ulike dokumenter for å samle inn mest mulig relevant informasjon. Det ble gjennomført intervjuer av personell i TrønderEnergi, Statkraft og Rambøll, med ulik bakrunn og erfaring innen planlegging og overtakelse. I denne rapporten blir informasjonen fra de ulike intervjuene brukt til å se på utfordringene og mulighetene i overtakelsesprosessen. Resultatene viste at det var enighet mellom intervjuobjektene om at PfO-prosjektet er nødvendig. Gjennomgangen av TrønderEnergi sin kontrollplan og ulike tilbakemeldinger og kommentarer fra ansatte, resulterte i en idè om å lage en mal for en forbedret kontrollplan. Noen av de viktige elementene som ble diskutert er fordeler og ulemper med ulike organisasjonsmodeller, ulike syn på risiko i overtakelsen, kontrollplanen og standarisering av overtakelsesprosessen. Det ble gitt videre anbefalinger for kontrollplanen og TrønderEnergi sin digitale arbeidsplattform. Det ble konkludert med at en PfO-prosess i overtakelsen av kraftverk er viktig, og at en god og gjenbrukbar mal for kontrollplan vil gjøre det mer effektivt å gjennomføre fremtidige PfO-prosjekter.
dc.description.abstractThe expansion process of wind power in TrønderEnergi requires thorough planning. Therefore, TrønderEnergi has initiated the project TrønderEnergi READY to prepare for the responsibilities that come with the handover of wind farms, and to reduce the risks which affect the cost, quality and duration of activities. The issue to address was: The importance of PfO in the handover of big power plants and possible improvements in the process. A handover process can be divided into several phases such as planning, construction and commissioning. The planning consists of creating documents that are important for a smooth transition, as well as deciding the organizational model and defining the risk of the project. A case study of TrønderEnergi’s process was conducted. In order to obtain as much relevant information as possible, access to some of TrønderEnergi’s project documents was given, and employees from TrønderEnergi, Statkraft and Rambøll were interviewed. The interviewees all had different experiences on the subject of handovers and the preparation work required. In this thesis these portrayals are used to show challenges and opportunities of the handover process. The results showed that the interviewees agreed on the necessity of the PfO project. Reviewing TrønderEnergi’s control plan and receiving multiple comments from employees introduced the idea of making a template for an improved control plan. Some of the important elements that were discussed are advantages and disadvantages of different organizational models, evaluation of risks before handover, the control plan and standardization of the handover process. Recommendations were made concerning the process control plan and the work platform used by TrønderEnergi. As concluded, a PfO process in handover of power plants is important as well as having a proper control plan template which can be reused. This will make future implementation of PfO projects more efficient.en
dc.publisherNTNU
dc.titleThe handover process of power plants and the PfO project of TrønderEnergi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel