Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHustad, Brit
dc.contributor.authorSaxhaug, Amanda
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:21Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672119
dc.description.abstractIntroduksjon Norge er et av landene med høyest forekomst av diabetes mellitus type 1 med ca. 28 000 tilfeller. Av disse er det mange unge. Det kan være tungt for en ungdom å oppdage at en har en kronisk sykdom, som de må lære seg å leve med resten av livet. De kommer til å trenge veiledning og motivasjon, og noen til å støtte dem på veien til å mestre sykdommen. Hvordan kan en sykepleier veilede en ung person med diabetes type 1, slik at det fremmer mestring? Problemstilling Hvordan kan en sykepleier veilede ungdom med diabetes mellitus type 1, slik at det fremmer mestring? Teoretisk perspektiv? Hensikt? Hensikten med studien er å finne ut hvordan en sykepleier kan hjelpe og veilede ungdom slik at det fremmer mestring. Det finnes mange forskjellige mestringsstrategier og det er derfor viktig å vite hvilke mestringsstrategi som minsker og hever livskvalitet hos unge, slik at man kan hjelpe dem på best mulig måte. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie bygget på relevant fag- og forskningslitteratur. Jeg benyttet meg av forskjellige databaser som CINAHL, SveMed+ og PubMed for å finne forskningsartikler brukt i drøftingsdelen av oppgaven. Resultat Funnene viser at ønsketenkning, aksept og emosjonell strategi er mestringsstrategier som innvirker mest på ungdom. Foreldre har en stor rolle i ungdommers liv, og er med på å forme mestringsstrategier hos ungdommene. Ungdommer bruker mye av tiden sin på skolen. Ungdommer med diabetes type 1 og deres foreldre uttrykker at det er vanskelig å drive med diabetesbehandling på skolen, og at det trengs bedre oppfølgning. Konklusjon Funnene i alle studiene viser at ungdommer ønsker å kunne styre sitt eget liv og handlinger, men at de trenger veiledning, kunnskap og hjelp for å kunne gjøre dette. Dette kan de få av de rundt seg, som sykepleiere, foreldre, og helsesykepleier på skolen. Av de tre mestringsstrategiene ønsketenkning, aksept og emosjonell strategi, så hadde aksept som mestringsstrategi en positiv innvirkning. Det er derfor viktig å fokusere på denne mestringsstrategien når man skal veilede ungdom. For å kunne gjøre det lettere for ungdom å mestre diabetesbehandling på skolen, kan helsesykepleier bidra til å komme med veiledning og informasjon til annet personalet, elever, og personen som har diabetes type 1. Sentrale begreper Diabetes mellitus type 1. Veiledning. Mestring.
dc.description.abstractIntroduction Norway is one of the countries with the highest incidence of type 1 diabetes mellitus with approx. 28,000 cases. Of these, many are young people. It can be difficult for a youth to discover that they have a chronic illness, which they must learn to live with for the rest of their lives. They will need guidance and motivation, and someone to support them along the way to master the disease. How can a nurse guide a young person with type 1 diabetes so that it promotes coping? Topic question How can a nurse guide youth with type 1 diabetes mellitus to promote coping? Theoretical perspective? Purpose? The purpose of the students is to find out how a nurse can help and guide youth in the foremost mastery. There are many different coping strategies and it is therefore important to know about the most strategies such as human and quality of life in young people so that a man can help them in the best possible way. Method This thesis is a literature study based on relevant academic and research literature. I have chosen many of different databases such as CINAHL, SveMed + and PubMed to find research articles used in the discussion sections of the thesis. Results The findings show that wishful thinking, acceptance and emotional coping are coping strategies that has the most impact on youth. Parents play a major role in young people's lives, and they help shape the coping strategies in their childs. Adolescents spend much of their time at school. Some adolescents with type 1 diabetes and their parents express that it is difficult to handle diabetes treatment at school, and that better follow-up is needed. Coclusion The findings in the studies show that adolescents want to master their own type 1 diabetes, but that they need guidance and knowledge to do so. This can be achieved by those around them, such as nurses, parents, and health nurses at school. Out of the three coping strategies, wishful thinking, acceptance and emotional coping, acceptance as a coping strategy had the most positive impact. It is therefore important to focus on this coping strategy when guiding adolescents. To make it easier for adolescents to master diabetes care at school, the health nurse can help provide guidance and information to other staff, students, and the one with diabetes type 1. Central concepts Diabetes mellitus type 1. Guidance. Coping.en
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ akseptere den nye normalen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel