Show simple item record

dc.contributor.advisorTevik, Kjerstin Elisabeth
dc.contributor.authorBrekken, Sofie
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:15Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672106
dc.description.abstractTittel: Stomi og mestring Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier gjennom veiledning kan bidra til at pasienter mestrer sin stomi etter en stomioperasjon. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom veiledning, bidra til at pasienter kan mestre sin stomi? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er søkt i databasene Cinahl, Medline og SveMed+. Resultat: Forskningsartiklene som er benyttet i oppgaven belyser pasientenes erfaringer av informasjonen og veiledningen av stomi som ble gitt på sykehus og hvilke sykepleietiltak som kan bidra til at pasienten kan mestre sin stomi. Konklusjon: Veiledning og undervisning om stomistell, inkludering av pårørende i veiledningen om stomi på sykehus, legge til rette for gruppeundervisning og la erfaren person med stomi bidra i undervisning, samt oppfølging via telefon av stomipasienten etter utskrivelse, ser ut til å være sykepleietiltak som kan bidra til at pasienten mestrer sin stomi. Nøkkelord: Stomi, veiledning, mestring, sykepleier.
dc.description.abstractTitle: Ostomy and coping Purpose: The purpose of the assignment is to elucidate how nursing through guidance can help patients master their ostomy after an ostomy operation. Issues: How can a nurse, through counseling, help patients master their ostomy? Method: The thesis is a literature study. The databases Cinahl, Medline and SveMed + have been searched. Result: The research articles used in the thesis shed light on the patients' experiences of the information and guidance of an ostomy that was provided in hospitals and what nursing measures can help the patient to master his ostomy. Conclusion: Counseling and teaching about ostomy care, including relatives in the guidance on ostomy in hospitals, facilitating group teaching and letting an experienced person with an ostomy contribute to teaching, as well as follow-up by telephone of the ostomy patient after discharge, appear to be nursing measures that can contribute to that the patient is mastering his ostomy. keywords: Stoma, guidance, coping, nurse.en
dc.publisherNTNU
dc.titleStomi og mestring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record