Show simple item record

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche Karin
dc.contributor.authorSogge, Maj Kjersti
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:15Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672105
dc.description.abstractTittel: Sykepleie til eldre med postoperativt delirium Hensikt: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan sykepleieren kan forebygge, gjenkjenne og utøve sykepleie til eldre med postoperativt delirium. Eldre mennesker har et høyere forbruk av helsetjenester, som for eksempel kirurgiske inngrep (Torvik & Bjøro, 2016). Opptil 50% av gamle pasienter i sykehus utvikler delirium. Delirium er forbundet med funksjonssvikt, forlenget liggetid på sykehus og økte kostnader (Ranhoff, 2016). Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren utøve god sykepleie til eldre med postoperativt delirium gjennom å forebygge, gjenkjenne og behandle tilstanden? Metode: Oppgaven bygger på en litteraturstudie der jeg har benyttet pensumlitteratur, fagbøker og forskningsartikler. Databaser slik som Cinahl og PubMed er benyttet i søket etter relevant forskning. Det er benyttet syv ulike forskningsartikler med et helhetlig fokus på hvordan sykepleiere kan forebygge, gjenkjenne og utøve god sykepleie til eldre pasienter med postoperativt delirium. Resultat: Studier som blir presentert i denne oppgaven viser at delirium blir underdiagnostisert i helsevesenet. Videre viser de inkluderte studiene at eldre som har hatt et postoperativt delirium har høyere risiko for å dø, samt å utvikle kognitiv svikt i etterkant. Konklusjon: Litteraturen og forskningen som omhandler området viser at forebygging og gjenkjenning av tilstanden er viktig, da det ikke finnes dokumentert behandling som går mot delirium i seg selv. Sykepleierne må holde seg faglig oppdatert for å kunne utøve forsvarlig sykepleie til eldre med postoperativt delirium. Sykepleierens forebyggende og helsefremmende, behandlende og lindrende funksjon er fundamental. Nøkkelord: Delirium, postoperativt, eldre, sykepleie
dc.description.abstractTitle: Nursing care for the elderly with postoperative delirium Purpose: This bachelor thesis deals with how the nurse can prevent, recognize and practice nursing for the elderly with postoperative delirium. Older people have a higher consumption of health services, such as surgical procedures (Torvik & Bjøro, 2016). Up to 50% of old patients in hospitals develop delirium. Delirium is associated with functional impairment, extended hospital stay and increased costs (Ranhoff, 2016). Issue: How can the nurse provide good nursing care to the elderly with postoperative delirium by preventing, recognizing and treating the condition? Method: The thesis is based on a literature study where I have used syllabus literature, academic books and research articles. Databases such as Cinahl and PubMed have been used in the search for relevant research. Seven different research articles have been used with a holistic focus on how nurses can prevent, recognize and practice good nursing for elderly patients with post-operative delirium. Results: Studies presented in this paper show that delirium is under diagnosed in the health care system. Furthermore, the included studies show that older people who have had a postoperative delirium are at higher risk of dying, as well as developing cognitive failure afterwards. Conclusion: The literature and research dealing with the area shows that prevention and recognition of the condition is important, as there is no documented treatment that goes against delirium itself. Nurses need to stay professionally up to date in order to provide proper nursing care to the elderly with postoperative delirium. The nurse's preventative and health-promoting, treating and relieving function is fundamental. Keywords: Delirium, postoperative, elderly, nursingen
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie til eldre med postoperativt delirium
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record