Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSagsveen, Espen
dc.contributor.authorSolli, Kristina Fissum
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:13Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672100
dc.description.abstract«Hvorfor er det av betydning for livsstilsendringer at sykepleier kartlegger faktorer som fremmer og hemmer disse endringene, hos pasienter som står i fare for å få eller har utviklet diabetes type 2?» Bacheloroppgaven diskuterer sykepleierens kartlegging av fremmende og hemmende faktorer for livsstilsendring, hos pasienter med diabetes type 2 eller risiko for utvikling av sykdommen. Oppgavens hensikt er å avdekke betydningen sykepleiers kartlegging av disse faktorene har for livsstilsendringer. Besvarelsen er en litteraturstudie basert på erfaringsbasert kunnskap, samt pensum-, og annen fag- og forskningslitteratur. Teori om helseoppfatningsmodellen (The Health Belief Model), kunnskap, motivasjon og mestringsforventninger, betydning av kosthold og fysisk aktivitet, endringsprosessers faser samt sykepleieteori fra Henderson og Nightingale, står sentralt. Dette for å forstå faktorer som kan fremme og hemme livsstilsendring ved fare for å få eller utviklet diabetes type 2, og betydningen av at sykepleier kartlegger dem. Sentrale tema som fremkommer i forskningsartiklenes resultat er fremmende og hemmende faktorers betydning for livsstilsendring, opplevelse av risiko ved diabetes type 2, ressurser for endring i livsstil, sykdomskunnskap og motivasjon i endringsfaser. Diskusjonen konkluderer med at sykepleiers kartlegging av faktorer som fremmer og hemmer livsstilsendring, kan være viktig for skreddersydde og individuelle intervensjoner, integrering av livsstilsendringene, sannsynligheten for vellykket endring samt langsiktige, varige og effektive livsstilsendringer. I tillegg til planleggingen av undervisningsopplegg og gjennomføringen av veiledning, planlegging og forbedring av helsefremmende program og livsstilstiltak, samt forbedret gjennomføring av livsstilsendring ved forebyggende strategier. Nøkkelord: Livsstilsendring, kartlegging, diabetes type 2
dc.description.abstract"Why is it important for lifestyle changes that the nurse is mapping factors that promote and inhibit these changes, to patients who are at risk of developing or have developed type 2 diabetes?" The bachelor discusses nurse's mapping of promotional and inhibitory factors for lifestyle change, to patients with type 2 diabetes or risk of developing the disease. The purpose of the assignment is to uncover the importance for lifestyle changes in the nurse's mapping of these factors. The answer is a literature study based on experience-based knowledge, and syllabus- and other subject- and research literature. Theory of The Health Belief Model, knowledge, motivation and coping expectations, importance of diet and physical activity, the phases of change processes and nursing theory from Henderson and Nightingale, are central. This to understand factors that can promote and inhibit lifestyle change in the risk of developing or developed type 2 diabetes, and the importance of nurse's mapping of these factors. Key themes that emerge from the research articles result are the importance of promoting and inhibiting factors for lifestyle change, perception of risk of type 2 diabetes, resources for lifestyle change, disease knowledge and motivation in change phases. The discussion concludes that nurse's mapping of factors that promote and inhibit lifestyle change, may be important for tailor-made and individual interventions, integration of lifestyle changes, likelihood of successful change and long-term, lasting and effective lifestyle changes. In addition to the planning of teaching programs and the implementation of guidance, planning and improvement of health promotion programs and lifestyle measures, and improved implementation of lifestyle change through preventative strategies. Keywords: Lifestyle change, mapping, type 2 diabetesen
dc.publisherNTNU
dc.titleKartlegging av faktorer som fremmer og hemmer livsstilsendringer ved fare for å få eller utviklet diabetes type 2
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel