Show simple item record

dc.contributor.advisorLindset, Marit
dc.contributor.authorWik, Mari-Helen Richardsen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:03Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672081
dc.description.abstractTittel: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som skal ha stomi om seksualitet? Hensikt: Å undersøke hvorfor det er viktig at sykepleieren snakker med pasienter som skal ha stomi om seksualitet og hvordan sykepleieren kan oppnå trygghet i situasjonen med å veilede rundt seksualitet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som skal ha stomi om seksualitet? Metode: Litteraturstudium som tar utgangspunkt i fag- og pensumlitteratur og både kvalitative og kvantitative forskningsartiker. Resultat: Forskning viser at mange stomipasienter får problemer med seksualitet, men at dette er noe de får lite informasjon om. Det er gjort funn som tyder på det er utfordrende å avgrense hvilket helsepersonell som har ansvar for å ta opp dette temaet, men at sykepleieren kan ha dette ansvaret. Ved å trene på situasjoner ved hjelp av simulering kan sykepleieren bli god på personorientert kommunikasjon, som er viktig for den gode veiledningssamtalen. Ved å etablere et menneske-til-menneske-forhold med pasienten kan sykepleieren vise pasienten tillitt, man skaper en relasjon og rom for at pasienten kan åpne seg og prate om sensitive tema. PLISSIT-modellen kan brukes som et verktøy for sykepleieren, den avgrenser kompetanseområdet og rammene for veiledningen. Konklusjon: PLISSIT-modellen kan brukes som et verktøy for sykepleieren, den skaper rammer for hva som ligger innenfor sykepleierens kompetanseområde. Ved å etablere et menneske-til-menneske-forhold og benytte personorientert kommunikasjon har man et godt fundament for å kunne ta i bruk PLISSIT-modellen og veilede pasienten rundt seksualitet. Veiledningen består i å reflektere sammen med pasienten, vise åpenhet og skape tillatelse for å snakke om seksualitet. Sykepleieren kan gi enkel og saklig informasjon om seksualitet, på et generelt grunnlag.
dc.description.abstractTitle: How should nurses guide patients who are going to have an ostomy about sexuality? Purpose: To investigate why it is important that the nurse to talk to patients who will have an ostomy about sexuality and how the nurse can achieve a sense of safety in the situation of counseling around sexuality. Issue: How should nurses guide patients who are going to have an ostomy about sexuality? Method: Literature study based on academic and curriculum literature and both qualitative and quantitative research articles. Result: Research shows that many ostomy patients will have problems with their sexuality, but this is something they do not get much information about. Findings have been made that indicate that it is challenging to define which health care professionals are responsible for addressing this issue, but that the nurse may have this responsibility. By training in situations using simulation, the nurse can become good at person-oriented communication, which is important in a good counseling conversation. By establishing a human-to-human-relationship with the patient, the nurse can show the patient trust, creating a relationship and space for the patient to open up and talk about sensitive issues. The PLISSIT-model can be used as a tool for the nurse, defining the area of ​​expertise and the framework for the guidance. Conclusion: The PLISSIT-model can be used as a tool for the nurse, creating a framework for what lies within the nurse's area of ​​expertise. By establishing a human-to-human-relationship and using person-oriented communication, you have a good foundation for using the PLISSIT-model and to guide the patient around sexuality. The guidance consists of reflecting with the patient, showing openness and creating permission to talk about sexuality. The nurse can provide simple and factual information about sexuality, on a general basis.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere veilede pasienter som skal ha stomi om seksualitet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record