Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensvik, Geir-Tore
dc.contributor.authorØyås, Mari Helene
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:01Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672076
dc.description.abstractTittel: Sykepleiers vurdering av postoperativ smertelindring på ortopediske avdelinger. Hensikt: Denne bacheloroppgaven i sykepleie er skrevet for å belyse faktorer som gjør det vanskelig for sykepleiere å vurdere pasienters behov for smertelindring postoperativt. Problemstilling: Hvorfor er det vanskelig for sykepleieren å vurdere pasientens behov for smertelindring postoperativt på ortopedisk avdeling? Metode: Bacheloroppgaven er skrevet som en litteraturstudie. Den inneholder 8 forskningsartikler og faglitteratur fra sykepleierfaget. Resultat: Funnene viser at sykepleiere mangler tilstrekkelig kunnskap om smerter, smertevurdering og smertelindring. God kommunikasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient, samt godt tverrfaglig samarbeid er viktig for smertevurdering. Pasient og sykepleier har noen ganger ulike tanker for vurdering med kartleggingsverktøy. Konklusjon: Sykepleiere trenger bedre kompetanse og kunnskap om smerter, smertelindring og smertevurdering. Dette ved hjelp av styrket kommunikasjonsferdigheter, bedre tverrfaglig samarbeid og bedre bruk av smertekarleggingsverktøy.
dc.description.abstractTitle: Nurse´s assessment of postoperative pain relief in the orthopedic departments Purpose: This bachelor thesis in nursing is written to elucidate factors that make it difficult for nurses to assess patients’ need for pain relief postoperatively. Issue: why is it difficult for the nurse to assess the patient´s need for pain relief postoperatively at the orthopedic department? Method: This bachelor is written as a literature study. It contains 8 research articles and professional literature from the nursing profession. Results: The findings show that nurses are missing adequate knowledge of pain, pain assessment and pain relief. Good communication and interaction between the nurse and the patient, as well as good interdisciplinary cooperation are important for pain assessment. Patients and nurses sometimes have different thoughts for assessment with pain management tools. Conclusion: Nurses need better expertise and knowledge about pain, pain relief and pain assessment. This is achieved through enhanced communication skills, better interdisciplinary collaboration and better use of pain management tools.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiers vurdering av postoperativ smertelindring på ortopediske avdelinger
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel