Show simple item record

dc.contributor.advisorGrønning, Kjersti
dc.contributor.authorSletten, Oda Mørner
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:00Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672074
dc.description.abstractInnledning: Amming er relatert til helsefordeler for både mor og barn, men kroniske sykdommer som inflammatorisk artritt kan problematisere ammingen. Mange kvinner med revmatisk sykdom opplever oppblussing av sykdommen sin etter fødsel og har behov for medisiner. Småbarnsmødre med revmatisk sykdom som bruker sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler må følge retningslinjer knyttet til sitt legemiddel, hvor flere av medisinene ikke er forenlig med amming. Dette fører til at småbarnsmødrene står ovenfor et dilemma: skal de prioritere å amme barnet fremfor å ta medisiner som kan dempe sykdomsaktiviteten? Dette er en utfordrende beslutning for mange, og flere kan trenge støtte og veiledning fra helsevesenet. Ifølge norsk lovverk, yrkesetiske retningslinjer og European League Against Rheumatism har sykepleiere en viktig veiledende og støttende rolle. Denne studien undersøker hvilke utfordringer revmatiske småbarnsmødre beskriver med tanke på ammestopp og medisinbehov, i tillegg til å se nærmere på om de opplever å få den hjelpen de trenger. Metode: I denne studien har vi gjennomgått svarene på de åpne spørsmålene i spørreundersøkelsen om livskvalitet hos småbarnsmødre med revmatiske sykdommer, gjennomført av Norsk Kompetansetjeneste for Revmatiske Sykdommer og Svangerskap. Undersøkelsen ble utført i 2019. Resultat: Resultatene viser at småbarnsmødrene avslutter ammingen for å kunne begynne på medisiner, og at mange av dem opplever dette som et vanskelig dilemma. Resultatene viser også at de etterlyser veiledning med tanke på ammestopp og medisineringsstart, og at enkelte opplever mangel på veiledning og støtte fra helsevesenet. Konklusjon: Studien har vist at de revmatiske småbarnsmødrene etterlyser støtte og veiledning når det kommer til deres dilemma. Videre belyser denne studien behovet for utforming av en helhetlig behandlingsplan med veiledning relatert til ammestopp og medisineringsstart.
dc.description.abstractIntroduction: Breastfeeding has health benefits for both mother and child, however, chronic diseases such as inflammatory arthritis can make breastfeeding challenging. After giving birth, many women with rheumatic diseases experience flare, and consequently, a need for medication. Mothers with new-borns, and with rheumatic diseases, need to follow guidelines linked to disease modifying anti-rheumatic drugs. These are often incompatible with breastfeeding. Moreover, this results in a predicament: should they prioritise breastfeeding or start medication to mitigate their disease? For many, this decision is demanding and they need support and guidance from healthcare services. According to Norwegian legislation, professional and ethical guidelines, and European League Against Rheumatism, nurses play an important role in supporting and guiding these mothers. This study examines the challenges faced by mothers with new-borns and rheumatic diseases in relation to breastfeeding and need for medication. Additionally, this study specifies individual experiences and whether mothers believe that they are getting the assistance they need. Method: In this study, we have examined the written answers from the questionnaire on life quality amongst mothers with rheumatic diseases by Norwegian National Advisory Unit on Pregnancy and Rheumatic Diseases. The survey was conducted in 2019. Result: The results show a trend in which mothers stop breastfeeding their new-borns to start medicated treatments, whereby many perceive this as a difficult predicament. The results also show that mothers are seeking additional guidance regarding breastfeeding and treatment start. Lastly, it highlights individuals who are experiencing lack of overall guidance and support from healthcare services. Conclusion: This study has argued that mothers with rheumatic diseases seek additional support and guidance to address their challenges. Moreover, this study emphasises the need to design a comprehensive and all-encompassing treatment plan with instructions related to difficulties with breastfeeding, as well as guidance in early stages of medicated treatment.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSmåbarnsmorens dilemma
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record