Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTevik, Kjerstin Elisabeth
dc.contributor.authorLindh, Sunniva Ingeborg
dc.date.accessioned2020-07-24T16:00:33Z
dc.date.available2020-07-24T16:00:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670170
dc.description.abstractTittel: Sykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi. Formål: Å redegjøre for hvilke observasjoner som kan identifisere endringer i det anafylaktiske forløpet, og hvordan sykepleier kan hindre forverring av tilstanden. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere endringer og hindre forverring av anafylaksi hos barn innlagt i akuttmottak? Metode: Empiridelen er basert på syv forskningsartikler, mens teoridelen er basert på fag- og pensumlitteratur samt relevante fag- og forskningsartikler. Resultat: Forskning tyder på usikkerhet rundt risikofaktorer for å utvikle en bifasisk reaksjon. Observasjonsverktøyet PEVS bidrar til tidlig identifisering av forverring i barnets tilstand. Konklusjon: Sykepleier kan benytte hjelpemidler som PEVS og ABCDE-algoritmen for å identifisere endring i det anafylaktiske forløpet hos barn. Spesielt viktig er observasjoner knyttet til barnets luftveier, respirasjon, sirkulasjon og bevissthet. Å handle i forkant, forebygge, være forberedt og tilkalle hjelp er avgjørende for å hindre forverring ved anafylaksi hos barn. Nøkkelord: Anafylaksi, identifisere, observasjonsverktøy, klinisk blikk, hindre forverring, barn og sykepleier.
dc.description.abstractTitle: Nurses´ care for children with anaphylaxis. Purpose: To enlighten which observations that can identify changes in the anaphylactic course, and how nurses can prevent deterioration of the condition. Research question: How can nurses identify changes and prevent exacerbation of anaphylaxis in children admitted to emergency rooms? Method: The theoretical part of this thesis contains literature, syllabus and relevant professional- and research articles, while the empirical part is based on seven scientific research articles. Results: Research indicate insecurity about risk factors for developing a biphasic reaction. The observation tool, PEVS, contribute to identify early deterioration in the child´s condition. Conclusion: Nurses can use aids such as PEVS and ABCDE-algorithm to identify changes in children’s anaphylactic course. Observations related to the airways, respiration, circulation and consciousness are particularly important. Acting ahead, prevention, being prepared and call for assistance are crucial to prevent deterioration in anaphylaxis in children. Key words: Anaphylaxis, identify, observation tools, clinical competence, prevent deterioration, children and nurses.
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel