Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2020-07-23T16:00:34Z
dc.date.available2020-07-23T16:00:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670052
dc.description.abstractSammendrag Innledning: Ifølge forskning har kunnskapsnivået om smertelindring økt, likevel er utilstrekkelig behandling av postoperative smerter fremdeles et problem i dagens helsetjeneste. Kunnskap, erfaring og tilgjengelige ressurser er faktorer som kan påvirke arbeidet med postoperativ smertelindring ifølge forskningen. I forbindelse med min utvekslingspraksis i Slovenia ønsket jeg å undersøke hvilke faktorer som kan påvirke de slovenske sykepleierne. Jeg undersøker disse faktorene i lys av Joyce Travelbee sin sykepleieteori. Oppgaven er utført i samarbeid med sykepleierutdanningen ved NTNU og University of Primorska i Slovenia. Metode: Oppgaven er basert på en kvalitativ metode, med tre semistrukturerte intervjuer og ustrukturerte observasjoner. Disse er gjennomført ved to ulike kirurgiske avdelinger i forbindelse med min utvekslingspraksis i Koper, Slovenia. Ved analyse av dataene er en hermeneutisk metode brukt. Styrker og svakheter ved metoden er diskutert. Resultat: Mine funn viser at sykepleiernes kunnskap og erfaring ser ut til å påvirke utøvelsen av postoperativ smertelindring. Manglende ressurser i slovensk helsevesen kan være til hinder for å følge opp postoperativ smertelindring tilstrekkelig. Konklusjon: Det kan se ut til å være et behov for å øke kunnskapen om postoperativ smertehåndtering ytterligere. Personlige og pasientrelaterte erfaringer sykepleieren har med smerter, ser ut til å kunne gi både positive og negative utslag. Manglende ressurser i det slovenske helsevesen en viktig faktor som kan gi konsekvenser for kvaliteten på utøvelsen av sykepleie generelt. Oppsummert er kunnskap, erfaring og tilgjengelige ressurser faktorer som kan påvirke sykepleiers utøvelse av postoperativ smertelindring. Forslag til videre forskning på temaet er beskrevet.
dc.description.abstractAbstract Introduction: According to research, the level of knowledge about pain relief has increased, but insufficient treatment of postoperative pain is still a problem in today´s health service. Knowledge, experience and available resources is factors that can influence the practice of postoperative pain relief according to research. In connection with my exchange to Slovenia, I wanted to research what factors that can influence the Slovenian nurses. I research these factors in light of the nursing theory by Joyce Travelbee. The assignment is done in collaboration with the nursing education at NTNU and the University of Primorska in Slovenia. Method: My thesis is based on a qualitative method, with three semi-structured interviews and unstructured observations. These were conducted at two different surgical departments during my exchange in Koper, Slovenia. In the analysis of the data a hermeneutic method is used. The strengths and weaknesses of the method are discussed. Results: My results shows that the nurses' knowledge and experience appears to influence the practice of postoperative pain relief. Lack of resources in the Slovenian health care system can be an obstacle to practice sufficient postoperative pain relief. Conclusion: It may appear to be necessary to further increase the knowledge of postoperative pain management. Experiences the nurse has with pain, appears to be making both a positive and a negative outcome. Lack of resources in the Slovenian health care system can be an important factor affecting the quality of nursing in general. Summarized, knowledge, experience and available resources are factors that can influence the nurse´s practice of postoperative pain relief. Suggestions for further research on the theme are described.
dc.publisherNTNU
dc.titlePostoperativ smertelindring i Slovenia
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record