Show simple item record

dc.contributor.advisorAustbø, Bjørn
dc.contributor.authorBorisoff, Magnus Rasch
dc.contributor.authorOlsen, Alexander Peter
dc.contributor.authorØgreid, Andreas Undheim
dc.date.accessioned2020-07-19T16:02:32Z
dc.date.available2020-07-19T16:02:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669647
dc.description.abstractNorges bylandskap er i stadig vekst, og nye bygninger oppføres med lavt energibruk og effektive tekniske installasjoner. Energibruket for eldre bygninger er derimot stadig høyt som følge av mangelfull isolasjon og eldre tekniske installasjoner med lav effektivitet. Ventilasjonssystemer utgjør en betydelig del av dette energibruket. Det kan derfor være mulig å redusere energibruk i eldre bygg ved å oppgradere ventilasjonssystemene. I samarbeid med Entra ASA, COWI AS og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det derfor gjennomført en mulighetsstudie for oppgradering av ventilasjonssystemet i Kongens Gate 87, Trondheim, et kontorbygg fra 1974 brukt til utleie. Resultatene fra mulighetsstudiet skal brukes som et investeringsgrunnlag for oppgradering av ventilasjonssystemet. Oppgaven er tredelt hvor første del består av kartlegging av den eksisterende systemløsningen i bygget. Fysiske målinger ble gjennomført av ventilasjonssystemene i bygningen, og energibruket ble estimert ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN. Resultatene ble deretter sammenlignet med kravene i Byggteknisk forskrift 2017 og Arbeidstilsynet veiledning nr. 444. I andre delen av oppgaven utarbeides ett nytt foreslått ventilasjonssystem for å redusere energibruken til bygningen, samt tilfredstille flere av kravene i Byggteknisk forskrift 2017 og Arbeidstilsynets veiledning nr. 444. I avsluttende del av oppgaven utarbeides et investeringsgrunnlag, og en generalisering for andre bygninger i samme kategori. Resultatene fra oppgaven tilsier at det eksisterende ventilasjonssystemet i Kongens gate 87 ikke opprettholder moderne krav i Byggteknisk forskrift 2017 og Arbeidstilsynets veiledning nr. 444. Simuleringer gjennomført i SIMIEN for det eksisterende ventilasjonssystemet og den nye foreslåtte løsningen danner grunnlaget for sammenligning av energibruk mellom løsningene. Disse kan kun bli sett på som veiledende grunnet mangler i målinger og informasjonsgrunnlag. Det foreslåtte nye ventilasjonssystemet i bygget vil ifølge simuleringer i SIMIEN føre til en energibesparelse på ca 266 000 kWh årlig, som tilsvarer en reduksjon på 23,1% av dagens totale energibruk. Kostnaden for utbedringen er på ca 7,5 millioner kr, og tilbakebetalingstiden for utbedringen estimeres til ca. 28 år. Levetiden for slike ventilasjonssystemer er på 20 år, og det nye foreslåtte systemet vil derfor ikke være økonomisk forsvarlig ut fra reduksjon i energibruk alene. Oppgradering av ventilasjonssystemet kan derimot også bidra til økte leieinntekter for eierne av bygningen, og tiltaket kan derfor gjøres økonomisk lønnsomt. Den nye forslåtte ventilasjonsløsningen vil tilfredsstille kravene i Arbeidstilsynet veiledning nr. 444 og kravene til inneklima og helse i Byggteknisk forskrift 2017. Resultatet vil også være en del av et grunnlag for vurdering av oppgradering i tilsvarende bygninger.
dc.description.abstractThe Norwegian cityscape is continuously growing, and new buildings are constructed with low energy usage and effective technical installations. Energy usage in older buildings is on the other hand, still significant as they lack insulation and have older technical installations with low efficiency. Ventilation systems constitute a considerable amount of overall energy usage. It is therefore possible to reduce energy usage in older buildings by upgrading the ventilation system. In cooperation with ENTRA ASA, COWI AS and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) a feasibility study has therefore been completed for upgrading the ventilation system in "Kongens gate 87, Trondheim", an office building from 1974 used as a rental property. The results from the feasibility study shall form an investment basis for upgrading the ventilation system. The bachelor thesis is threefold, where the first part consists of "mapping" the existing ventilation system in the building. Physical measurements of the ventilation system in the building were made, and the energy usage was estimated using the simulation program SIMIEN. The results were thereafter compared to the requirements in the building code, "Byggteknisk forskrift 2017" and the Labour Inspection Authority’s guidelines "Arbeidstilsynets veiledning nr. 444". The second part of the thesis is a suggested solution for the ventilation system to reduce the energy usage in the building, and simultaneously meet further requirements in "Byggteknisk forskrift 2017" and "Arbeidstilsynets veiledning nr. 444". In the final part of the thesis an investment basis, and a generalization for other buildings in the same category is formed. The results from the thesis suggest the ventilation system in "Kongens gate 87" does not meet the requirements in "Byggteknisk forskrift 2017" and "Arbeidstilsynets veiledning nr. 444". Comparison of simulations done in SIMIEN for both the existing ventilation system and the new proposed solution form the foundation for comparing the in energy usage for the building. The results can only be regarded as indicative as some measurements were lacking and some information was not available. Simulations in the SIMIEN program indicate the new suggested ventilation system will give an annual reduction in energy usage of approximately 266 000 kWh, which is a reduction of 23,1% of total energy usage. The cost of this improvement is approximately NOK 7,5 million, and the payback time of this investment will be approximately 28 years. The lifetime of the new ventilation system is approximately 20 years, and the improvement of the system will therefore not be economically viable from the reduction in energy usage alone. Upgrading the ventilation system can however contribute to increased rental fees for the owners of the building, and the improvement can therefore be economically viable. The new suggested ventilation system will meet the requirements in "Arbeidstilsynets veiledning nr. 444" and the requirements to "indoor climate and health" in "Byggteknisk forskrift 2017". The results will also form a part of an investment foundation for similar buildings.
dc.publisherNTNU
dc.titleFordeler ved å oppgradere eldre ventilasjonssystemer i kontorbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record