Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSusan Saga
dc.contributor.authorKristin Molund
dc.date.accessioned2020-07-19T16:00:51Z
dc.date.available2020-07-19T16:00:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669605
dc.description.abstractInnledning På verdensbasis utføres det hvert år millioner av kirurgiske inngrep. De kirurgiske sårene bringer med seg stor risiko for postoperative sårinfeksjoner der sykepleiere spiller en viktig rolle i infeksjonsforebygging. Evidensbaserte retningslinjer er lagt til grunn for sårprosedyrer brukt på sykehus og det er viktig at alt helsepersonell følger disse riktig. Hensikten med dette observasjonsstudiet var å undersøke hvordan helsepersonell etterlever sårprosedyre for kirurgiske sår. Metode Et observasjonsskjema ble utformet med utgangspunkt i sårprosedyren utarbeidet ved ortopedisk klinikk ved St. Olavs hospital. Syv dager ble brukt til observasjoner av sårskift. Tre ortopediske avdelinger deltok. Totalt 40 observasjoner av helsepersonell som håndterte kirurgiske sår. Resultat Sammenlagt viser resultatene en generell god etterlevelse av nødvendig utstyr som ble funnet frem til prosedyren (47,5 – 85 %), og enda bedre etterlevelse på bruken av dette utstyret (92,9 – 100 %). Vi fant at sykepleiere fulgte fremgangsmåten for sårskift med en variasjon på ulike punkter fra 33,3 % til 100 %. Konklusjon Helsepersonell ved ortopedisk klinikk hadde en generell god etterlevelse av prosedyren, men de har likevel et forbedringspotensial på mange områder. Med utgangspunkt i forskning kan økt kunnskapsnivå hos helsepersonell øke etterlevelsen av sårprosedyren. I tillegg til forbedret samarbeid mellom helsepersonell vil dette sammen med økt kunnskap kunne redusere antall postoperative sårinfeksjoner.
dc.description.abstractIntroduction Worldwide, millions of surgical procedures are performed each year. The surgical wounds carry a high risk of postoperative wound infections in which nurses play an important role in infection prevention. Evidence-based guidelines are the basis for wound procedures used in hospitals and it is important that all health professionals follow these correctly. The purpose of this observational study was to investigate how healthcare professionals comply with wound procedures for surgical wounds. Method An observation schedule was designed based on the wound procedure prepared at the orthopaedic clinic at St. Olav's hospital. Seven days were spent on wound change observations. Three orthopaedic departments participated. A total of 40 observations by health professionals who handled surgical wounds. Result Overall, the results show a generally good compliance with the necessary equipment found during the procedure (47.5 - 85%), and even better compliance with the use of this equipment (92.9 - 100%). We found that nurses followed the procedure for changing wounds with a variety of points from 33.3% to 100%. Conclusion Health professionals at the orthopaedic clinic had a generally good adherence to the procedure, but they still have potential for improvement in many areas. Based on research, an increased level of knowledge in health professionals can increase compliance with the wound procedure. In addition to improved collaboration between health professionals, this, together with increased knowledge, could reduce the number of post-operative wound infections.
dc.publisherNTNU
dc.titleHelsepersonells etterlevelse av prosedyre for kirurgiske sår
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel