Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJørgensen, Wanja
dc.contributor.authorWilhelmsen, Emilie
dc.date.accessioned2020-07-19T16:00:43Z
dc.date.available2020-07-19T16:00:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669602
dc.description.abstractAbstrakt Introduksjon: Humant Immunsviktvirus (HIV) er en global epidemi. I 2018 ble det registrert at 37,9 millioner mennesker i verden lever med HIV, og at 1,7 millioner av dem var nydiagnostiserte. Amming er i dag den største kilden til vertikal smitte. I 2017 ble omtrent halvparten av 180 000 HIV diagnostiserte barn smittet via amming. Artikkelen tar for seg hvordan sykepleiere kan forebygge HIV smitte til barn gjennom ammeveiledning. Metode: Kvalitativ metode er benyttet. Et pilotintervju og tre semistrukturerte intervjuer av sykepleiere med relevant erfaring ble gjennomført på to undervisningssykehus i Namibia. Intervjuene ble gjennomført i februar og mars 2020 under en åtte ukers praksisperiode i landet. Intervjuene ble i ettertid analysert og gjennomgått. Strukturerte og ustrukturerte observasjoner ble også benyttet. Resultat: Resultatet viser at sykepleierne har god kunnskap og et ønske om å veilede mødre med HIV under hele graviditeten og i ammeperioden. De understreker at eksklusiv amming er en hovedfaktor for å unngå vertikal smitte, og at helseveiledning er viktig for at mødrene skal forstå alvoret. Svært mange mødre er alene under hele svangerskapet og det er derfor lett for dem å falle av veiledningen etter fødselen. Avslutning: Implementering av mestringskompetanse hos mødrene er en viktig faktor i ammeveiledningen. Å føle trygghet og mestring betyr mye for hvordan mødrene håndterer situasjonen. I dag er amming den største kilden til vertikal smitte, og fokus på god og tilstrekkelig veiledning gjennom ammeprosessen er viktig for å forebygge at HIV smitte overføres fra mor til barnet.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Human immunodeficiency virus (HIV) is a global epidemic. In 2018 37,9 million people were registered living with HIV in the world. 1,7 million of them were newly registered. Breastfeeding is the biggest cause of vertical transmission today, and in 2017 approximately half of 180 000 children got infected through breastfeeding. This article emphasizes how nurses can prevent HIV transmission to children with breastfeeding guidance. Method: Qualitative method is used. One pilot interview and three semi-structured interviews with nurses with relevant experience were conducted at two teaching hospitals in Namibia. The interviews were conducted in February and March 2020 during an eight weeks clinical placement in the country. The interviews were subsequently analysed and worked through. Structured and unstructured observations were also used. Results: The results show that the nurses have sufficient knowledge and a target to guide mothers with HIV during their pregnancy and breastfeeding period. They underline that exclusive breastfeeding is a main factor to avoid vertical transmission, and that health guidance will help the mothers to understand the importance of it. Many mothers are alone during their pregnancy, and it is therefore easy for them get lost to follow up after giving birth. Ending: Implementing self-efficacy to the mother, is an important factor when it comes to guiding them. That has a great impact on how mothers handle their situation. Breastfeeding is the biggest cause of vertical transmission today, and therefore it is important for focus on good and sufficient guidance through the breastfeeding process to prevent HIV transmission from the mother to the child.
dc.publisherNTNU
dc.titleAmmeveiledning – Et skritt mot å bekjempe vertikal smitte av HIV
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel