Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsen, Tore
dc.contributor.authorNybakke, Ingrid
dc.contributor.authorLillejordet, Line Therese Orvang
dc.date.accessioned2020-07-17T16:03:27Z
dc.date.available2020-07-17T16:03:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669592
dc.description.abstractIntroduksjon: Pasienter med PNES - psykogene ikke epileptiske anfall føler seg ikke sett av helsevesenet. De opplever å ikke bli trodd, får ikke hjelpen de trenger, føler seg misoppfattet, blir satt på feil medikamenter og blir ofte først feildiagnostisert. Å leve med psykisk lidelse medfører negative opplevelser for pasienten og kan føre til nedsatt funksjonsevne og dårlig livskvalitet. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse temaet PNES. Samt øke kompetansen om tiltak og hvordan man kan utøve sykepleie til PNES pasienter, for å øke livskvalitet, mestringsfølelse og føre til anfallsreduskjon. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie med strukturerte søk i databasene PubMed, Medline og Cinahl. Vi har også tatt i bruk artikler vi har fått tilgang til gjennom å kontakte Hilde Nordahl Karterud som jobber på SSE. Det er analysert, vurdert og identifisert funn i 5 artikler av både kvantitativ og kvalitativ forskning. Resultat: Resultatene viser at de som lever med PNES også har større mulighet til å ha tilleggs utfordringer som angst, depresjon og nedsatt livskvalitet. Kognitiv atferdsterapi ser ut til å ha god effekt på både anfallene, som reduseres og det øker livskvaliteten fordi symptomene på angst og depresjon minsker. Sykepleiers holdninger og hvordan de kommuniserer med pasienten er viktig. Det kommer også frem at kunnskap og individuell kartlegging av pasienten gjør en forskjell. Konklusjon: Viktigheten av å kommunisere diagnosen på en “riktig” måte viser seg å være virkningsfull. Ved at sykepleieren har tilegnet seg nok kunnskap og lærdom om PNES, kan sykepleieren veilede og undervise pasienten på en god og empatisk måte, dette øker livskvalitet og mestring hos pasienten, som igjen kan føre til reduksjon av anfall, og bedre livskvalitet hos pasienten.
dc.description.abstractIntroduction: Patients with PNES - psychogenic non epileptic seizures do not feel seen by the health care system. They experience not being believed, not getting the help they need, feeling misunderstood, being put on the wrong medication and often being misdiagnosed first. Living with mental illness causes negative experiences for the patient and can lead to impaired functioning and poor quality of life. Purpose: The purpose of the thesis is to elucidate the theme of PNES. As well as increasing competence on measures and how to practice nursing for PNES patients, to increase quality of life, sense of coping and reduce seizures. Method: The thesis is a systematic literature study with structured searches in the databases PubMed, Medline and Cinahl. We have also used articles we have accessed through contacting Hilde Nordahl Karterud who works at SSE. Five articles of both quantitative and qualitative research have been analyzed, evaluated and identified. Result: The results show that those living with PNES are also more likely to have additional diagnoses such as anxiety, depression and reduced quality of life. Cognitive behavioral therapy seems to have a good effect on both seizures, which is reduced and it improves quality of life because the symptoms of anxiety and depression decrease. Nurse attitudes and how they communicate with the patient are important. It also emerges that knowledge and individual mapping of the patient makes a difference. Conclusion: The importance of communicating the diagnosis in a "correct" way proves to be effective. By acquiring enough knowledge and lessons about the PNES, the nurse can guide and teach the patient in a good and empathetic way, increasing the quality of life and coping with the patient, which in turn can lead to a reduction in seizures and a better quality of life for the patient.
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykogene, ikke-epileptiske anfall; Hvordan utøve sykepleie til pasienter med PNES diagnose?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel