Show simple item record

dc.contributor.advisorGrudt, Solveig K.
dc.contributor.authorMjøen, Maja S.
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:09Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669526
dc.description.abstractBakgrunn: Partnervold utgjør et omfattende folkehelseproblem og reiser menneskerettslige spørsmål verden over. I Nicaragua opplever over halvparten av gravide kvinner partnervold i løpet av svangerskapet, som medfører en rekke negative helsekonsekvenser. Sykepleiere utgjør en viktig rolle i arbeidet med å kartlegge partnervold da de ofte er det første kontaktpunktet til de voldsutsatte. Av ulike årsaker hindres allikevel sykepleiere i dette arbeidet. Hensikt: Undersøke hvilke utfordringer som hindrer sykepleier i sitt arbeid med å kartlegge partnervold mot kvinner i Nicaragua. Fokuset rettes mot kvinner mellom 15 og 35 år som er i kontakt med helsetjenesten i forbindelse med graviditet og fødsel. Metode: Datainnsamlingen er basert på observasjoner ved helsestasjon, mødrehjem og fødeavdeling under praksisopphold ved den karibiske siden i Nicaragua, samt intervju av 2 sykepleiere ved ulike helsestasjoner. Undersøkelsene fant sted i perioden januar til mars 2020. Resultater: Resultatene fra observasjon og intervju spriker. Observasjoner viser at sykepleierne ofte unngår samtale med kvinner til tross for mistanke om partnervold, og tar saken i egne hender fremfor å henvise til andre profesjoner. Intervju viser at sykepleier jobber både selvstendig og tverrprofesjonelt for å kartlegge og forebygge partnervold. Den nicaraguanske kulturen trekkes frem som utfordrende når det gjelder gjennomføring av sykepleiers kartlegging, i både intervju og observasjon. Konklusjon: Studien avdekker at sykepleiere har verdier og holdninger som viser at de ønsker å hjelpe kvinner utsatt for partnervold. Likevel viser resultatene at sykepleier møter flere utfordringer i kartleggingsarbeidet. Misforståelser i samarbeidet mellom de ulike profesjonene og lang behandlingstid sees på som utfordrende. I tillegg kan mangel på kunnskap om egne rettigheter hindre kvinner i å oppsøke hjelp, og dermed hindre sykepleiers kartleggingsarbeid. Machokultur der mannen er overlegen over kvinnen, samt kulturforskjeller når det gjelder åpenhet rundt partnervold, viser seg å være av hovedutfordringene. Nøkkelord: Partnervold, kvinner, sykepleier, vold, Nicaragua, nære relasjoner, Latin-Amerika.
dc.description.abstractBackground: Intimate partner violence is a widespread public health problem and a human right issue worldwide. In Nicaragua, more than half of pregnant women experience intimate partner violence during pregnancy. Nurses are found to play an important role in charting partner violence as they often are the first point of contact with the victim. Yet, they are met with various challenges that prevents them from doing their job. The aim: To investigate the challenges that can prevent nurses to chart partner violence among women in Nicaragua. The study is focusing on women who are in contact with the health service in conjunction with their pregnancy and childbirth. Methods: The data collected is based on observations at health stations, a mothershome and one maternity ward during an internship in Nicaragua, as well as interviews with two nurses from different health stations. The study took place during the period from January to March 2020. Result: The results from observations and interviews contradict each other. Observations show that the nurses avoid talking to women despite to suspected partner violence, and often address the problem themselves rather than referring to other professions. Interviews show that nurses work independently and in cross-professional collaboration to address intimate partner violence. The Nicaraguan culture are highlighted as challenging in relation to the nurse's efforts to chart the violence. Conclusion: The study show that nurses have good values and attitudes when it comes to helping women exposed to partner violence. Yet, the results show that nurses are prevented from addressing partner violence. Lack of knowledge about their own rights can prevent women from seeking help, as well as misunderstandings in the collaboration between the various professions and lengthy treatment time. The macho culture, which emphasizes men's superiority over women, and cultural differences in relation to openness around partner violence are some of the main challenges. Keywords: intimate partner, violence, women, nurse, Nicaragua, domestic violence, close relations, Latin-America.
dc.publisherNTNU
dc.titlePartnervold mot kvinner i Nicaragua
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record