Show simple item record

dc.contributor.advisorLindset, Marit
dc.contributor.authorKringen, Alida
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:52Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669505
dc.description.abstractSammendrag Hensikt I arbeidet med denne oppgaven har hensikten vært å finne ut på hvilke måter en sykepleier kan bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med leukemi, herunder tiltak som er rettet mot pasient som mottar cytostatikabehandling. I min praksis som student på hematologisk avdeling har jeg observert at mange pasienter som blir behandlet med cytostatika opplever redusert ernæringsstatus. Da jeg skulle se nærmere på dette teamet, erfarte jeg at fokuset lå på selve diagnosen og ikke på ernæringsstatus. Jeg ønsker med denne oppgaven å belyse problematikken knyttet opp mot pasientens ernæring. Problemstilling I lys av min hensikt har jeg utformet følgende problemstilling. “Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med leukemi som behandles med cytostatika?” Metode Det er benyttet litteraturstudie som metode i denne oppgaven. Til sammen er 7 forskningsartikler inkludert, samt pensumlitteratur og selvvalgt litteratur for å finne svar på problemstillingen. Diskusjon Oppgavens diskusjonskapittel er inndelt i fire underkapittel. Hvert kapittel tar for seg ulike aspekter knyttet opp mot problemstillingen min. Jeg har brukt de ulike forskningsartiklene, samt valgt litteratur og egne erfaringer for å belyse temaet i oppgaven fra ulike sider. Hovedtemaene i drøftingen omhandler sammenhengen mellom leukemi, cytostatika og underernæring, samt fordeler og ulemper ved ulike kartleggingsverktøy som brukes i arbeidet med ernæring. Ulike tiltak som kan iverksettes for forebygging av underernæring er sett på i sammenheng med hvordan de kan bedre pasientens opplevelse av behandlingen og prognosen. Konklusjon Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg kommet frem til at tidlig iverksetting av tiltak, tett oppfølging og stor grad av brukermedvirkning er essensielt for en god prognose. Jeg har også funnet at de kartleggingsverktøy som benyttes i dag, trolig ikke er gode nok for å avdekke underernæring og skaffe et helhetlig bilde av pasients ernæringsstatus. Nøkkelord: “Leukemi”, “cytostatika”, “underernæring”, “ernæring” og “kartleggingsverktøy”.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med leukemi som behandles med cytostatika?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record