Show simple item record

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorHaraldsen, Helene Sletten
dc.date.accessioned2020-07-17T16:00:34Z
dc.date.available2020-07-17T16:00:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669433
dc.description.abstractSammendrag: Innledning: Optimal amming av barn under to år, er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge barnedødelighet. Så godt som alle kvinner kan fullamme, forutsett at de får støtte, råd, oppmuntring og praktisk hjelp. Det er mangel på ammeveiledning og informasjon i Nepal. Nepalske sykepleiere har en viktig oppgave i å gi mødre ammeveiledning, ettersom de har sentrale roller på føde-og barselavdelinger. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke hvordan sykepleiere kan gi god ammeveiledning og informasjon, ut ifra de forutsetninger og utfordringer de har i Nepal. Metode: Syv individuelle og semistrukturerte intervjuer ble utført på et urbant universitetssykehus i Nepal, februar 2020. Det ble laget en intervjuguide med 28 spørsmål, som ble fulgt under alle intervjuene. Intervjuene er sett i sammenheng med relevant forskning og litteratur. Ustrukturerte observasjoner som ble gjort i forbindelse med min praksisperiode på samme sykehus, er blitt inkludert i oppgaven. Intervjuene ble transkribert, kodet, tematisert og delt opp i tre naturlige kategorier. Resultat: Sykepleierne hadde gode kunnskaper om amming, og mente at de har en viktig rolle i å gi god ammeveiledning. Informantene var enige om at de hadde behov for mer kunnskap, og at sykehuset burde tilby mer undervisning om amming. Det var noe ulike svar på spørsmål om hvilke retningslinjer og rutiner som blir fulgt på avdelingene. Konklusjon: Sykepleiere må ha oppdatert kunnskap for å kunne gi god ammeveiledning, noe sykehuset burde tilby. Nepalske kvinner burde få ammeveiledning før fødsel, og tett oppfølging etter fødsel er viktig. Likevel vil kanskje det viktigste være å opprette gode retningslinjer og rutiner på sykehuset. Det kan bidra til at kvinnene får samme informasjon om fordeler og utfordringer med amming, i tillegg til at sykepleierne vet når og hvordan veiledningen skal gis.
dc.description.abstractAbstract: Introduction: Optimal breastfeeding of children under two years of age is one of the most effective interventions to prevent child mortality. Virtually, every mother can breastfeed if they get good support, advice, encouragement, and practical help. There is a lack of breastfeeding counselling and information in Nepal. Nepali nurses have an important role to give mothers breastfeeding counselling. The purpose of this article is to investigate how Nepali nurses can give sufficient breastfeeding counselling and information, based on the challenges that they meet. Method: Seven individual and semi-structured interviews were conducted in a university hospital in Nepal, February 2020. An interview guide with 28 questions was followed in every interview. The interviews are seen in the context of relevant research and literature. Unstructured observations were also included, they were done under my clinical placement in the same hospital. The interviews were transcribed, coded, thematized and divided into three natural groups. Results: The nurses had good knowledge about breastfeeding and meant that they have an important role to give good breastfeeding counselling and information. The informants agreed that they wanted more knowledge, and that the hospital should provide them breastfeeding classes. The answers differed when it came to guidelines and routines that was used at the hospital. Conclusion: Nurses should have updated knowledge about breastfeeding, so that they can provide good breastfeeding counselling. The hospital should facilitate for breastfeeding classes. Breastfeeding counselling should be provided to Nepali women before birth, and they should have close follow-up after birth. However, the most significant might be the establishment of good guidelines and routines at the hospital. This potentially leads to every mother getting the same information, the nurses know when and how the counselling should be given, and recommendations could be followed.
dc.publisherNTNU
dc.titleAmmeveiledning i Nepal
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record