Show simple item record

dc.contributor.authorTerje, Bergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:29:06Z
dc.date.available2014-12-19T14:29:06Z
dc.date.created2014-03-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier706165nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0058-8 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0059-5 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266441
dc.description.abstractThere is a never-ending debate about practice relevance within management accounting and control research. This dissertation contributes to an understanding of the gap claimed between theory and practice. The concepts of theory and practice are discussed, and the key finding is that there is no unanimous definition of the concepts, something which may contribute to confusion about the content of the gap. Moreover, in addition to having multiple meanings, the concepts are often applied implicitly. In this dissertation, the concepts are considered according to the following: (1) theory as ideas and hypotheses which explain something, and (2) practice as a translation of these ideas into action. The gap is a discrepancy between the ideas and how these ideas are executed. There is an underlying assumption that this gap matters only if theories in some way do not have an impact on managerial decisions. The papers describe certain situations where this gap is present and relevant. Based on a multiple case study, Paper 1 investigates the ideals of risk reporting in light of the concept of enterprise risk management, a concept that is introduced by consultants and promoted by governing bodies. The main finding is that the ideals of enterprise risk management are not implemented in practice. The topic of Paper 2 is the use of investment analysis techniques and choice of cost of capital. The survey shows that net present value and weighted average cost of capital have the most widespread use. The paper discusses possible causes and consequences of the gap between theory and practice among these well-established methods. The purpose of Paper 3 is to study whether the introductory budgeting textbooks have changed over the past 20 years, as expected based on criticism from both academics and practitioners. This bibliographic study of an important bridge between theory and practice finds only minor traces of the critique being incorporated in new editions of textbooks. Paper 4 addresses the question of how cost-based pricing can be performed in the presence of uncertainty and risk. The paper exemplifies one possible strategy for determining internal and external prices in order to reduce the risk of losses that arise from under-allocation of costs. In contrast to the other three papers, this one is normative. In addition, the introduction presents a normative framework which can be applied by researchers to précis in their communication with businesses the purposes for which certain objects are studied. Practitioners can apply the framework when configuring their control package. The introduction closes with specific implications of the dissertation for researchers, lecturers and practitioners, three target groups with different perspectives on management accounting and control. All over the present work also contribute to management accounting and control research by applying mixed-methods and thus crossing paradigms something which is rarely observed in the literature.nb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen bidrar til å øke forståelse av et ofte påstått gap mellom teori og praksis innen økonomistyring. Et sentralt funn er at det ikke er noen entydig definisjon av begrepene, videre at disse ofte benyttes implisitt slik at definisjonen tas for gitt. Dette bidrar snarere til å skape forvirring om gapet enn å fylle det med innhold. I denne avhandlingen defineres teori som ideer og hypoteser som skal forklare et fenomen, mens praksis er hvordan disse ideene benyttes av bedriftene. Gapet er avviket mellom ideene og hvordan disse utøves. Det er en underliggende antakelse om at gapet kun betyr noe dersom teoriene ikke har innflytelse på ledelsens beslutninger. Avhandlingens fire artikler beskriver ulike situasjoner hvor gapet er til stede og relevant. Den første artikkelen ser nærmere på hvorvidt risikorapportering til styrer utøves i henhold til idealene i såkalt Enterprise Risk Management. Hovedfunnet er at idealene ikke er implementert i praksis. Den andre artikkelen ser på bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav. Nåverdimetoden og bedriftens totalavkastningskrav er mest utbredt. Den tredje artikkelen ser på hvorvidt akademikere og praktikeres kritikk av budsjettering er inntatt i innføringsbøkene i budsjettering. Kun mindre spor av kritikken finnes. Den fjerde artikkelen skiller seg noe fra de øvrige ved å foreslå en normativ modell for å håndtere usikkerhet og risiko i forbindelse med kostnadsallokering. I tillegg til artiklene, presenterer innledningen et rammeverk som kan benyttes av forskere i kommunikasjonen med praksis for å tydeliggjøre hva man til enhver tid studerer. Praktikere, på sin side, kan benytte rammeverket når de setter sammen sin styringspakke. Innledningen avslutter med konkrete implikasjoner for forskere, forelesere og praktikere, tre målgrupper som har ulike perspektiver på økonomistyringen. I tillegg bidrar avhandlingen til økonomistyringsforskningen ved å anvende ulike metoder. Dermed krysses paradigmer, noe som sjeldent forekommer i den akademiske litteraturen.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:67nb_NO
dc.relation.haspartBerg, Terje; Westgaard, Sjur. Risk reporting to the board of directors. Journal of Energy Markets. (ISSN 1756-3615). 5(3): 45-63, 2012.nb_NO
dc.relation.haspartBerg, Terje; Østeby, Lise Korsemmoosor; Nesse, Line. Bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav - Norge anno 2012. Praktisk økonomi og finans. (ISSN 1501-0074). 28(2): 87-101, 2013.nb_NO
dc.relation.haspartBerg, Terje. Lærebøkene i budsjettering – hvor går veien videre?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. (ISSN 1500-0788). 16(5): 59-69, 2013.nb_NO
dc.relation.haspartBerg, T.; Becker, D.. Treatment of Uncertainty and Risk in Cost Allocation. .nb_NO
dc.titleBusiness Control in a Theory-Practice Perspectivenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.description.degreePhD i industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.description.degreePhD in Industrial Economics and Technology Managementen_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record