Show simple item record

dc.contributor.advisorTale Gjertine Bjørgen
dc.contributor.authorMundal, Marianne
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:35Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664163
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Alkohol under svangerskap kan ha store konsekvenser for fosteret. Mange av symptomene og utfordringene forårsaket av prenatal alkoholeksponering kan bli oversett grunnet manglende kunnskap om de ulike diagnosene. Dette kan resultere i manglende tilrettelegging og virke hemmende for utviklingen til disse barna. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse problematikken rundt mangelen på kunnskap om Føtale alkohol spektrum forstyrrelser (FASD) i grunnskolen og behovet for tilrettelegging. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Drøftingen tar utgangspunkt i fem fagfellevurderte artikler som retter seg mot FASD i skolen. Resultat: Resultatene fra de fem utvalgte artiklene presenteres i tre temaer: tidlig diagnostikk, behovet for tilrettelegging og mangel på kunnskap og kompetanse om FASD. Alle faktorene påvirker barnas utvikling i skolen. Konklusjon: Denne studien konkludere med at behovet for økt kunnskap er tydelig. Ved å øke kunnskapen om FASD, kan diagnostiseringen skje og tilretteleggingen startes tidligere. Disse tre faktorene vil bidra til å fremme barnas utvikling og foreldrene vil kunne få støtte og møte forståelse istedenfor uvitenhet.
dc.description.abstractAbstract Background: Alcohol during pregnancy can have sever consequences for the fetus. A lot of the symptoms and challenges caused by prenatal alcohol exposure, can go undetected as a result of lack of knowledge about the different diagnosis. This can lead to a lack of facilitation and decrease developement with Fetal Alcohol Spectrum Disorder-diagnosed children. Purpose: The purpose of this study is to illuminate the problem around lack of knowledge about Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) in primary school and the need of facilitation. Method: The method used is literature study. The discussion is based on five peer-reviewed articles that focus on FASD in school. Results: The results from the five peer-reviewed articles are presented in three themes: early diagnostic, need of facilitation, lack of knowledge and competence about FASD. All important factors that can impact childrens developement in school. Conclusion: This study concludes with the need for increased knowledge. By increasing knowledge about FASD, diagnosis can be found earlier and the facilitation can begin at an early age. These three factors will have a great impact and ability to promote childrens developement and the parents will get the support they need and the feeling of being understood.
dc.publisherNTNU
dc.titleFASD i skolen. Utvikling og tilrettelegging.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record