Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlankenburg, Detlef
dc.contributor.authorApalseth, Fredrik
dc.contributor.authorGranum, Magnus Green
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:13Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664149
dc.description.abstractEn av utfordringene i hjemmet AssiTech identifiserte i sitt DIP-prosjekt (designdrevet innovasjonsprogram) var å reise seg fra stoler. Gjennom prosjekt perioden ble det jobbet med å utvikle et hjelpemiddel som bistår brukeren under oppreisningsprosessen fra en stol. Målet var å lage en samling av ideer og en eller flere løsninger som kunne brukes under utviklingen av et produkt som løser utfordringen: «å reise seg fra stoler». Hovedvekten av arbeidet har blitt brukt på å utvikle ulike konseptuelle løsninger på brukernes problem. Disse konseptene ble videre raffinert eller eliminert ut ifra en produktkravspesifikasjon som baserer seg på tidligere undersøkelser gjort av oppdragsgiver AssiTech. I prosjektets startfase ble det lagget mange ulike ideer som løste brukerens problemer på ulike måter. Men da ingen av de originale ideene oppfylte all produktkravspesifikasjonene var det nødvendige med flere utviklingsfaser. I disse fasene ble ideer kombinert, fjernet, endret, raffinert eller erstattet av helt nye frem til det resulterte i et produkt som oppfylte kravene. Det var nødvendig med fungerende funksjonsmodeller for å teste løsningenes prestasjon og funksjonalitet. Da mulighetene til å bygge funksjonsmodeller ble kraftig innskrenket i løpet av året grunnet covid-19 viruset måtte noen konsepter legges på hyllen. Dette tiltros for at de oppfylte majoriteten av produktspesifikasjonene og dermed virket lovende. Disse burde derfor jobbes videre med for å få en fullstendig evaluering av de mest lovende ideene. I løpet av prosjektet ble det gjennomført flere tester av funksjonsmodellene både internt og med AssiTech. Det var imidlertid ikke mulig og teste med de forventete brukergruppene grunnet covid-19. Selv om AssiTech har mye kompetanse i området var ikke dette det samme som en brukerundersøkelse med flere brukere. En slik undersøkelse skulle derfor ha blitt gjennomført for å finne eventuelle mangler, unødvendige inngrep eller om løsning faktisk oppfyller brukerkrav på ønsket vis. Løsningen vi kom frem til er et godt utgangspunkt for å lage et hjelpemiddel som oppfyller spesifikasjonskravene som ble satt for prosjektet. Løsningen har mange forbedrings muligheter, og forslag til løsninger ble utforsket under drøftingskapittelet. Av tidsmessig grunnlag kunne ikke løsningene bli implementert. Hvis det skal arbeides videre med produktet bør det gjøres en vurdering på om løsningene skal bli implementert eller ikke.
dc.description.abstractOne of the challenges revealed in AssiTechs DIP-analysis (designdriven innovationprogram) was the problem people had with rising from a chair. Throughout the project period it has therefore been worked on an aid that help people to rise from a chair. The goal was to develop a wide collection of different ideas and one or more solutions that could serve as the foundation when making such a product. The focus of the work has been on developing conceptually different solution on the problem. These concepts have been further improved or eliminated according to a list of product specific demands that is based on earlier surveys done by AssiTech. In the initial phase of the project it was conceptualized many ideas that solved the problem in different ways. None of the original ideas did however satisfy all the demands on the list over product specific demands. It was therefore necessary with several development phases. In these phases’ ideas were combined, removed, modified, refined, or replaced by new ones, until it satisfied the demands. It was necessary to get functioning Proof-of-Principle Prototype to test the functionality and usefulness of the different solutions. When the ability to build prototypes was restrained by the COVID-19 virus during the project period, some of the concepts were no longer feasible to build and had to be set aside for a later date. This was despite them satisfying most of the product specific demands and therefore seemed quite promising. These should therefore be further developed to get a complete evaluation of all the promising ideas. Throughout the project it has been done many tests of the different prototypes, both internally and with AssiTech. It was however not possible to organise a test with the actual users because of COVID-19. Despite AssiTech having much competence in their respected field, this was not a complete substitute for a in depth user analysis. Such an analysis should therefore be done to find possible flaws, lacking’s, unsecure features, and to find out if it solves the problem in a satisfying way. The final solution we presented is a good starting point for the development of a product that help people get up from a chair. The solution has several aspects that can be improved upon and possible solutions for these can be found in the “drøfting” (discussion) chapter. In the interest of time, we could not implement them. But it would be a good idea to consider implementing them in this product if one would be interested in further developing the idea.
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av et hjelpemiddel til å reise seg fra en stol
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel