Show simple item record

dc.contributor.advisorRambech, Kristin
dc.contributor.authorMoum, Elisabeth
dc.contributor.authorRamsli, Johanne Egilsdatter
dc.date.accessioned2020-07-10T16:00:21Z
dc.date.available2020-07-10T16:00:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663725
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilken kunnskap finnes det om berettigelse som dosereduserende tiltak ved CT-undersøkelser av barn? Hensikt: Formålet med studien var å kartlegge hva som er publisert om temaet kunnskap om berettigelse og barn på CT, for å få et innblikk i konsekvensene av økende bruk av CT av barn, og hvordan økt kunnskap om berettigelse kan bidra til å redusere antallet undersøkelser. Metode: Denne studien er en kvalitativ litteraturstudie med et eksplorativt design. Søk ble gjennomført på databasene PubMed, MedLine og Science Direct med utvalgte søkeord og kriterier. Seks forskningsartikler som omhandler berettigelse, CT og barn ble inkludert. Resultat: Det er ikke publisert mange studier om kunnskap om berettigelse og barn på CT. I den inkluderte forskningen ser man at det er mangel på kunnskap om ioniserende stråling og barn. Resultatene viser at tiltak som bevissthetskampanjer, retningslinjer og tilgang til alternative modaliteter reduserer stråledosen til pasientene, men mer utdanning om strålevern og videre tiltak er nødvendig for å øke kunnskapen om berettigelse av barn på CT. Konklusjon: Resultatene i denne studien viser at økt kunnskap om berettigelse kan være et svært viktig dosereduserende tiltak. Nøkkelord: CT, barn, strålefølsomhet, kreft, berettigelse.
dc.description.abstractResearch question: What knowledge is there about justification as a dose-reducing measure of pediatric CT examinations? Purpose: The purpose of this study was to map what is published on the topic of knowledge about justification and children on CT, to gain an insight into the consequences of increasing use of CT in children, and how increased knowledge of justification can help reduce the number of examinations. Method: This study is a qualitative literature study with an explorative design. Searches were conducted on the PubMed, MedLine and Science Direct databases with selected keywords and criteria. Six research articles that concern justification, CT and children were included. Results: There are few published studies about knowledge of justification and children in CT. The included research shows that there is a lack of knowledge about ionizing radiation and children. The results show that measures such as awareness campaigns, guidelines and access to alternative modalities reduce the radiation dose to patients, but more education about radiation protection and further measures are needed to increase knowledge of the justification of children on CT. Conclusion: The results of this study show that increased knowledge of justification can be a very important dose-reducing measure. Keywords: CT, child, radiosensitivity, cancer, justification.
dc.publisherNTNU
dc.titleKartlegging av kunnskap om berettigelse ved CT-undersøkelser av barn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record