Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDyrstad, Jan Morten
dc.contributor.authorFuglstad, Aleksander
dc.date.accessioned2020-07-09T16:03:02Z
dc.date.available2020-07-09T16:03:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663614
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg hvordan bruk av innleie påvirker lønnsdannelsen i fire ulike bransjer. Disse er bygg og anlegg, industri, helse og omsorg og undervisning. Jeg antar et insider- og outsiderforhold mellom permanent ansatte og innleide. Jeg benytter interaksjonsledd for å undersøke hvordan bruk av innleie påvirker insider- og outsider variabler i lønnsrelasjonen. Jeg benytter data som varierer over 19 fylker i perioden 2008 – 2017 og benytter estimeringsmetoden fixed effects for å korrigere for uobserverte fylkesspesifikke effekter som er tidsuavhengige. Jeg estimerer også modeller med og uten årsdummier for å undersøke hvor konsistente resultatene er med og uten korrigering for tidsspesifikke effekter. Jeg estimerer også modellene med og uten lag for å undersøke tregheter ved lønnsdannelsen. I bransje for bygg og anlegg finner jeg at bruk av innleie bidrar til å øke den lønnsdempende effekt av ledighet på lønn, på kort og lang sikt. I helse og omsorg finner jeg også at bruk av innleie bidrar til å redusere den lønnsøkende effekten av produktivitet på lønn, på lang sikt. Begge disse effektene er ganske svake og bare signifikante til 10% signifikansnivå. I bransje for industri finner jeg ingen interaksjonseffekter, men en direkte langsiktig effekt av innleie på lønn som også virker til å være ganske svak økonomisk sett. I bransje for undervisning finner jeg ingen effekt av innleie på lønnsdannelsen. Disse resultatene tyder dermed på at bruk av innleie kan ha svak lønnsdempende effekt på lønn i Norge. Dette stemmer overens med flere studier fra utlandet som også finner en negativ effekt av innleie på lønn.
dc.description.abstractIn this paper I investigate how the use of labour from staffing agencies (temporary employees) affects the wage-level for four different industries: construction, manufacturing, health and social work and education. I assume there is an insider-outsider relationship between permanent employees and temporary employees. I use interaction terms to investigate how the use temporary employees impact insider- and outsider- variables in the wage equation. My dataset is based on 19 Norwegian counties from 2008 to 2017. I use fixed effects to adjust for regional unobserved heterogeneity which does not vary over time. I also estimate the models with and without time dummies to investigate how consistent my results are with and without time specific effects. I also estimate the models with and without lags to determine whether there are any sluggish adjustments in the wage equation. Regarding construction I find that the use of temporary employees contributes to increase both the short and long term wage dampening effect of unemployment on wages. Regarding health and social work I find, similarly, that the use of temporary employees contributes to increase the long term wage dampening effect of productivity on wages. Both of these effects are rather weak and only significant at the 10% level of significance. Regarding manufacturing I find no significant interactions, however I do find a direct effect of the use of temporary employment on wages which seems to be rather week from an economic perspective. Regarding education I find that the use of temporary employment does not affect wages in any way. These results may indicate that the use of temporary employment has a wage dampening effect on the wage level in Norway. These results are consistent with the results of many foreign studies that also find a negative impact of temporary employment on wages.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker bruk av innleie gjennom bemanningsbyrå lønnsdannelsen i ulike bransjer? En empirisk analyse av fire ulike bransjer i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel